Gå til hovedindhold

Scleroseforeningens vedtægter

Kort fortalt

Sidst vedtagne vedtægter, vedtaget på foreningens repræsentantskabsmøde den 14. november 2015.

Hent vedtægter

Læs Scleroseforeningens vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er Scleroseforeningen.
Foreningen, som er landsdækkende, har hjemsted i Københavns kommune.
Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at ændre foreningens hjemsted.

Formål

§ 2 Foreningens formål er at bekæmpe multipel sclerose (MS) og beslægtede
lidelser, at forbedre mennesker med scleroses forhold og livskvalitet og at
skabe forståelse for deres situation. Disse formål søges nået ved:
1) at støtte videnskabelig forskning,
2) at støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier
samt
3) at udbrede kendskabet til sygdommen.

Medlemmer

§ 3 Personer, familier, selskaber, firmaer, kommuner, foreninger samt andre institutioner
og organisationer kan optages som medlemmer af foreningen.
Hvert medlem har én stemme ved valg til foreningens organer. For familiemedlemsskaber
gælder dog, at et sådant medlemskab giver to stemmer.
Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

Foreningens organer

§ 4 Foreningens organer er: lokalafdelingerne (§ 5), delegeretforsamlingen (§§
6-8), Hovedbestyrelsen (§ 9) og 5 stående udvalg (§ 10) samt Kandidatudvalget
(§ 11).

Lokalafdelingerne

§ 5 Foreningens medlemmer er grupperet efter bopæl i lokalafdelinger, der dækker
en eller flere kommuner.

Hovedbestyrelsen kan godkende opdeling af lokalafdelinger, der omfatter
flere kommuner.

Hver lokalafdeling ledes af en lokalafdelingsbestyrelse på 5-7 medlemmer,
hvoraf minimum 2 skal være medlemmer med sclerose. Lokalafdelingens
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Alle 5-7 bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter for disse vælges af og blandt afdelingens medlemmer
på lokalafdelingens årsmøde, hvor formanden vælges i lige år, og kassereren
vælges i ulige år.

Hvis lokalafdelingen ikke kan leve op til kravet om, at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer
skal være medlemmer med sclerose, kan Hovedbestyrelsen
bevilge dispensation.

En lokalafdelingsbestyrelse kan udpege medlemmer til arbejdsgrupper.
Lokalafdelingerne varetager netværksaktiviteter for medlemmerne i lokalområdet.
Herudover kan lokalafdelingerne, i det omfang de ønsker det, deltage i
foreningens lokalpolitiske arbejde, events, indsamlinger og aktiviteter, der
synliggør sclerose og Scleroseforeningen, som er godkendt af Hovedbestyrelsen.

Lokalafdelingernes forretningsordener fastsættes i øvrigt af Hovedbestyrelsen.

Hvis en lokalafdelings bestyrelse på trods af gentagne opfordringer fra Lokalafdelingsudvalget
ikke følger forretningsordenen for lokalafdelinger, kan Hovedbestyrelsen, efter indstilling fra Lokalafdelingsudvalget, afsætte lokalafdelingsbestyrelsen
og foranstalte nyvalg til lokalafdelingsbestyrelsen.

Delegeretforsamlingen

§ 6 Delegeretforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Delegeretforsamlingen består af følgende 99 personer:

1. Én repræsentant for hver af foreningens lokalafdelinger (p.t. 47)
2. Hovedbestyrelsen på 12 personer, som omfatter:
(i) Foreningens formand, næstformand og kasserer (der tilsammen
udgør Formandskabet),
(ii) formændene for Sundheds- og Handicapudvalget, Politisk Udvalg,
Lokalafdelingsudvalget og Ungeudvalget,
(iii) en scleroseforsker med lægefaglig baggrund (”Scleroseforskeren”),
(iv) en kommunikationsrådgiver (”Kommunikationsrådgiveren”), og
(v) 3 personligt tilvalgte, som kan opstilles og vælges på baggrund
af deres viden, erfaring, kendskab eller særlige interesse
for MS og foreningens arbejde (”De Personligt Tilvalgte”),
3. 4 repræsentanter for unge med MS (Ungerepræsentanter),
4. 10 repræsentanter for pårørende (”Pårørenderepræsentanterne”),
5. 16 medlemmer med MS (”MS-repræsentanterne”), og
6. 10 netværksrepræsentanter (”Netværksrepræsentanterne”).

Som netværksrepræsentant kan opstilles og vælges personer med
samme kompetencer som De Personligt Tilvalgte, dvs. personer,
som har viden, erfaring, kendskab til eller særlig interesse for MS
og foreningens arbejde.
Hvis antallet af lokalafdelingsrepræsentanter måtte øges udover 47 som følge
af opdeling af eksisterende lokalafdelingen eller oprettelse af nye lokalafdelinger,
da skal antallet af valgte Netværksrepræsentanter øges tilsvarende.
Hovedbestyrelsen kan invitere øvrige deltagere til delegeretforsamlingen.
Personer, som deltager i delegeretforsamlingen uden stemmeret, kan få ordet
med dirigentens tilladelse.

§ 7 Ordinær delegeretforsamling afholdes hvert år i november måned. Tid og
sted for delegeretforsamlingen, der fastsættes af Hovedbestyrelsen, oplyses
på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen - herunder i lige år,
forslag til medlemmer af Hovedbestyrelsen samt udvalg, jf. § 10 - skal være
foreningen i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse.

Senest 14 dage før delegeretforsamlingen udsendes indkaldelse med dagsorden
og med Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan og - i lige år - liste
over kandidater til foreningens organer (i det omfang disse skal vælges af
delegeretforsamlingen, jf. § 8 nedenfor), som er indstillet af Kandidatudvalget,
eller som opstilles på grundlag af ”stillere”, jf. §§ 11 og 12 nedenfor.

Listen over kandidater skal ledsages af en kort præsentation af hver kandidat.
Indkaldelsen til delegeretforsamlingen skal endvidere indeholde en orientering
om hvilke personer, som forud for delegeretforsamlingen er valgt til tillidsposter,
hvor valget sker på anden vis end ved valg på delegeretforsamlingen,
dvs.;
(i) valg af Ungerepræsentanter, der vælges af unge medlemmer
med sclerose, jfr. § 10, samt
(ii) valg af Pårørenderepræsentanter, MS repræsentanter
og Netværksrepræsentanter, der vælges af og blandt foreningens medlemmer, jfr. § 12.

Ekstraordinær delegeretforsamling afholdes, når Hovedbestyrelsen bestemmer
det, eller det skriftligt forlanges af mindst 1/3 af lokalafdelingerne.

Senest 2 uger herefter udsendes med mindst 2 ugers varsel indkaldelse med dagsorden til delegeretforsamlingens medlemmer. Indkaldelse sendes til lokalafdelingernes formænd, men lokalafdelingerne kan udpege andre til at repræsentere lokalafdelingen på delegeretforsamlingen.

§ 8 Dagsorden for den ordinære delegeretforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne
år.
3. Fremlæggelse af den reviderede og af Hovedbestyrelsen godkendte
årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til prioriteret handlingsplan
til godkendelse.
5. Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til budget til godkendelse.
6. Forslag fra Hovedbestyrelsen, en lokalafdeling eller delegeretforsamlingens
medlemmer.
7. Valg af formand, næstformand, kasserer, Scleroseforsker, Kommunikationsrådgiver
og de 3 Personligt Tilvalgte. Formanden eller næstformanden
skal være et medlem med sclerose.
8. Valg af udvalgsmedlemmer til følgende udvalg:
• Sundheds- og Handicapudvalget (4 medlemmer, heraf 1 formand
og 3 menige medlemmer. Mindst et af de fire udvalgsmedlemmer
skal være et medlem med MS),
• Politisk udvalg (4 medlemmer, heraf 1 formand og 3 menige medlemmer.
Mindst et af de fire udvalgsmedlemmer skal være et medlem
med MS) og
• Lokalafdelingsudvalget (3 medlemmer, heraf 1 formand og to menige
medlemmer. Mindst et af de tre udvalgsmedlemmer skal være
et medlem med MS).
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Valg af medlemmer til foreningens organer finder kun sted i lige år, og pkt. 7-10 udgår derfor i ulige år.

Delegeretforsamlingen ledes af en dirigent valgt af delegeretforsamlingen.
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en anden delegeret. I øvrigt har
ingen delegeret mere end 1 stemme.

Beslutninger på delegeretforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 18
om vedtægtsændringer.
 

Hovedbestyrelsen

§ 9 Foreningens overordnede ledelse varetages af en hovedbestyrelse på 12
medlemmer, der omfatter:
1. formanden, næstformanden, og kassereren (formandsskabet) valgt
af delegeretforsamlingen (jf. § 8),
2. formanden for hvert af følgende udvalg: Sundheds- og Handicapudvalget,
Politisk udvalg, Lokalafdelingsudvalget og Ungeudvalget,
3. Scleroseforskeren,
4. Kommunikationsrådgiveren, og
5. de 3 Personligt Tilvalgte.

Hovedbestyrelsesmøder skal indkaldes, når mindst 1/3 af Hovedbestyrelsens
medlemmer forlanger det.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne,
herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes
ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Er formanden ikke til stede, og er der stemmelighed, er det pågældende beslutningsforslag bortfaldet.

Hovedbestyrelsen fastsætter medlemskontingenternes størrelse.

Hovedbestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere regler for
sin funktion.
Forretningsordenen skal blandt andet fastlægge de nærmere procedurer for Hovedbestyrelsens virke, antallet af møder – der ikke bør være mindre end 4 per år - samt retningslinjer for en evalueringsordning, hvorefter bestyrelses- og udvalgsmedlemmer årligt vurderer såvel egen som andre bestyrelses- og udvalgsmedlemmers indsats i bestyrelse og udvalg.

Formandsskabet kan udpege et Advisory Board bestående af mindst 3 og
højst 7 private eller offentlige beslutningstagere og fagspecialister.

Advisory Board har rådgivende status for foreningens hovedbestyrelse og direktion i
forhold til foreningens primære aktiviteter og skal virke for at fremme foreningens
formål. Advisory Board mødes mindst to gange årligt med deltagelse
fra formandsskabet og direktion. Advisory Board vælger en formand blandt
sine medlemmer.

Udvalg

§ 10 Scleroseforeningens stående udvalg er:
• Forskningsudvalget,
• Sundheds- og Handicapudvalget,
• Politisk Udvalg,
• Lokalafdelingsudvalget,
• Ungeudvalget
Delegeretforsamlingen vælger i alle lige år medlemmer til hver af følgende 3
udvalg: Sundheds- og Handicapudvalg, Politisk Udvalg og Lokalafdelingsudvalget
jf. §8, nr. 8. Disse medlemmer supplerer med almindeligt stemmeflertal
hvert af udvalgene ved at udpege et antal yderligere medlemmer, der har
den nødvendige ekspertise til hvert af udvalgene.

Hvis to kandidater modtager
lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. De udpegede godkendes
af Formandskabet.

Sundheds- og Handicapudvalget suppleres med en repræsentant fra Sclerosehospitalernes
brugerråd.
Lokalafdelingsudvalget suppleres med en regionsvalgt fra hver region, der
vælges af lokalafdelingerne på et regionsmøde forud for delegeretforsamlingen.

Ungeudvalget udpeger en repræsentant til Lokalafdelingsudvalget.

Medlemmerne af Forskningsudvalget vælges af Hovedbestyrelsen for 4 år ad
gangen og kan normalt kun vælges for 2 perioder. Forskningsudvalgets medlemmer
skal være aktive forskere.
Formanden, der udpeges af Hovedbestyrelsen,
skal være scleroseforsker. Formanden kan, men behøver ikke, være
den i vedtægternes § 6, punkt (iii) nævnte scleroseforsker.
Flertallet af udvalgets
medlemmer må derimod ikke være scleroseforskere. Ingen medlemmer
af udvalget må deltage i behandlingen af ansøgninger fra den på-
gældende selv eller fra ansøgere, der står den pågældende nær, herunder
fra et institut, som vedkommende er knyttet til.

De ovennævnte 5 udvalg vælger hver af deres midte en næstformand, når
de er fuldtallige.

Udtræder et medlem af et udvalg, kan de resterende medlemmer udpege et
nyt medlem.

Valg af nyt medlem af forskningsudvalget sker i Hovedbestyrelsen
efter indstilling fra udvalget. Såfremt et udvalgsmedlem, som er valgt af
delegeretforsamlingen udtræder af udvalget, fx som følge af sygdom, udpeger
Hovedbestyrelsen et nyt medlem, der har sæde i udvalget indtil næste
delegeretforsamling.

Såfremt det udtrædende medlem er udvalgets formand,
skal næsformanden overtage formandsposten, således at det af Hovedbestyrelsen
udpegede medlem bliver menigt medlem af udvalget.

Ungeudvalget består af 10 personer. Medlemmer til udvalget vælges af unge
med sclerose, idet der i hver af foreningens 5 regioner vælges 2 medlemmer
til udvalget. Udvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand.
Udvalget er de unges stemme i foreningen og fokuserer særligt på forhold og
aktiviteter for unge med MS.

Hovedbestyrelsen fastsætter udvalgenes forretningsordener, der skal indeholde
nærmere oplysninger bl.a. om udvalgenes arbejdsområder. Hovedbestyrelsen
fastsætter aldersgrænsen for medlemskab af Ungeudvalget.
 

Kandidatudvalg

§ 11 Kandidatudvalget er et af Hovedbestyrelsen nedsat udvalg, der har til opgave

løbende at søge efter egnede kandidater til poster i foreningen. Kandidatudvalget
består af foreningens formand og to øvrige Hovedbestyrelsesmedlemmer,
der vælges af Hovedbestyrelsen på første hovedbestyrelsesmøde
efter delegeretforsamlingen i de år, hvor der afvikles personvalg. Foreningens
direktør er sekretær for Kandidatudvalget.
Opstilling af kandidater og afvikling af valg til tillidsposter

§ 12 Valg til tillidsposter i foreningen sker blandt kandidater, der udpeges som
følger:
Opstilling af kandidater til poster i Hovedbestyrelsen
Kandidater til posten som formand, næstformand, kasserer, posten som
Scleroseforsker samt posten som Kommunikationsrådgiver opstilles af Kandidatudvalget,
der indstiller én kandidat til hver af posterne.
Kandidater til posterne som Personligt Tilvalgte opstilles ligeledes af kandidatudvalget,
der indstiller tre personer til disse poster.

Opstilling af kandidater til udvalg:

Kandidater til posterne som formand for Sundheds- og Handicapudvalget,
Politisk Udvalg samt Lokalafdelingsudvalget opstilles af Kandidatudvalget,
der indstiller én kandidat til hver af posterne.

Kandidater til posterne som medlemmer af udvalgene opstilles af Kandidatudvalget.
Ungeudvalget opstiller 2 kandidater fra hver region til Ungeudvalget.
Opstilling af kandidater til posterne som Ungerepræsentanter, Pårørenderepræsentanter,
MS-repræsentanter, og Netværksrepræsentanter Kandidater til posterne som Ungerepræsentanter, Pårørenderepræsentanter, MS-repræsentanter og Netværksrepræsentanter opstilles af Kandidatudvalget, der indstiller et antal kandidater svarende til det antal personer, som skal vælges til de pågældende poster (dvs. 4 kandidater til posterne som Ungerepræsentanter, 10 kandidater til posterne som Pårørenderepræsentanter og 16 kandidater til posterne som MS-repræsentanter samt 10 kandidater til posterne
som Netværksrepræsentanter).

Opstilling på opfordring af ”stillere”

Ethvert medlem af foreningen skal herudover kunne opstille til en tillidspost,
såfremt den pågældende kandidat kan mønstre minimum 5 stillere, dvs.
fremvise dokumentation for, at 5 medlemmer af foreningen støtter vedkommendes
kandidatur. For stillere til kandidater til Ungeudvalget gælder, at stillerne, skal være medlemmer af foreningen, som er under den gældende aldersgrænse på det tidspunkt, hvor valget til Ungeudvalget skal finde sted.
Et medlem, som er stiller for en bestemt kandidat til en given post, kan ikke samtidig være stiller for en anden kandidat til samme post.

Afvikling af valg

Valg af medlemmer til diverse udvalg og til poster i Hovedbestyrelsen skal i det omfang valget ikke finder sted på et lokalafdelingsmøde, regionsmøde eller delegeretforsamlingen afvikles som hemmelige valg, der enten kan ske:

(i) ved hjælp af stemmesedler, der udfyldes af de stemmeberettigede medlemmer
og fremsendes til foreningens sekretariat, eller (ii) som en webbaseret
afstemning, eller (iii) som en kombination (i) og (ii).
Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler herfor.

Valg af medlemmer af Ungeudvalget samt valg af Ungerepræsentanter, Pårørenderepræsentanter, MS-repræsentanter, Netværksrepræsentanter samt
regionsvalgte til Lokalafdelingsudvalget skal finde sted i sensommeren/efteråret
forud for delegeretforsamlingen i de år, hvor personvalg finder sted.
Valg af de pågældende skal senest have fundet sted inden udgangen af september måned det pågældende år.

Hverv i foreningen

§ 13 Alle hverv i foreningens organer er ulønnede. Foreningen skal tilstræbe, at
ingen personer sidder i samme funktion i samme bestyrelse eller udvalg på
ubegrænset tid.

Intet medlem af foreningens organer må indgå forretningsaftaler med eller
påtage sig lønnet arbejde for foreningen.

Regionalt samarbejde

§ 14 I hver af landets 5 regioner koordineres aktiviteterne på regionsmøder, hvori
deltager repræsentanter fra hver af de respektive regioners lokalafdelinger.
Møderne afholdes 1 – 2 gange årligt og indkaldes af Lokalafdelingsudvalget.

Sekretariatet

§ 15 Sekretariatet ledes af en af Hovedbestyrelsen ansat direktør, hvis kompetence
og ansættelsesvilkår fastsættes af Hovedbestyrelsen.
De ansatte i sekretariatet kan deltage - uden stemmeret - i foreningens organers
møder, med mindre organerne i de enkelte tilfælde beslutter andet.

Sekretariatet har til opgave at varetage foreningens administrative og økonomiske
anliggender, herunder gennemførelsen af de beslutninger, der træffes af delegeretforsamlingen og Hovedbestyrelsen, samt at bistå foreningens øvrige organer.

Tegningsret

§ 16 Foreningen tegnes af foreningens formand, næstformand eller kasserer i forening
med et andet hovedbestyrelsesmedlem eller af en af disse i forening
med direktøren.
Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 

Årsrapport

§ 17 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten revideres af en
statsautoriseret revisor, der vælges af delegeretforsamlingen.

Vedtægtsændringer

§ 18 Vedtægterne kan ændres, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på delegeretforsamlingen
er for ændringsforslaget.

Træffer delegeretforsamlingen beslutning om foreningens opløsning, skal der
samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme
af foreningens formål eller et dermed beslægtet almennyttigt formål, hvilken
beslutning kræver godkendelse af det ministerium, hvis ressort omfatter
sundhedsområdet.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 19 Der er med disse vedtægter indført ændringer i foreningens hidtidige organisationsstruktur.
De således vedtagne strukturændringer skal ikke implementeres
i forbindelse med vedtægternes ikrafttræden, men først i forbindelse
med delegeretforsamlingen for 2016, således at nyvalg til hovedbestyrelse,
udvalg m.v. sker pr. dette tidspunkt.

Udvalg, der med nye struktur skal nedlægges eller reorganiseres, vil således
bestå uforandret frem til delegeretforsamlingen 2016.
Nærværende bestemmelse udgår automatisk af vedtægterne efter afholdelsen
af delegeretforsamlingen i november 2016.
Kandidatudvalget påbegynder sit arbejde umiddelbart efter vedtægternes vedtagelse.

Således vedtaget på foreningens delegeretforsamling den 14. november 2015.revisor, der vælges af delegeretforsamlingen.