Gå til hovedindhold

Sådan søger du forskningsstøtte

Kort fortalt

Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til scleroseforskning fra 3 puljer: Den medicinske forskningspulje, rejsepuljen, samt puljen ”Bedre liv med sclerose”

Scleroseforeningens uddeling af forskningsmidler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sclerosebehandling af højeste internationale standard i Danmark. Vi uddeler forskningsstøtte gennem tre forskellige puljer. Nedenfor kan du læse om hver pulje, se vejledning til ansøgning, samt ansøgningsfrister.

Pulje til medicinsk scleroseforskning

Scleroseforeningens Forskningsudvalg administrerer denne pulje, som uddeles til forskning indenfor følgende støtteområder:

 • Basalforskning: Inden for den basale forskning kan udvalget støtte forskning inden for sygdomsårsager (ætiologi) og sygdomsprocesser (patofysiologi).
 • Klinisk forskning: Herunder forskning i nye sygdomsmodificerende behandlinger, medicinafprøvninger, kortlægning af sygdomsforløbet, symptombehandling, samt rehabilitering.
 • Epidemiologisk og integreret MS forskning: Epidemiologiske forskningsprojekter, herunder specielt forskningsprojekter, der medinddrager Scleroseregistret og Sclerosebehandlingsregistret støttes.
 • International forskning: For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde, kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger og/eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper.
 • Alternativ og komplementær behandling: Scleroseforeningens Forskningsudvalg kan støtte videnskabelige forsøg, der har til formål at øge indsigten i såkaldte alternative eller komplementære behandlinger af multipel sklerose, såfremt disse projekter i øvrigt opfylder de almene videnskabelige krav til udformning af støtteværdige projekter.
 • Forskerrekruttering: For at fremme interessen for skleroseforskning blandt studerende og yngre forskere, udbyder Scleroseforeningens Forskningsudvalg 2 skolarstipendier/studiestipendier, der kan søges af interesserede studerende eller læger tilknyttet danske afdelinger og/eller laboratorier.

Ved bedømmelse af forskningsprojekter betjener Scleroseforeningens Forskningsudvalg sig af principperne for peer-review. Projekterne skal, for at kunne støttes, opfylde de almene krav til støtteværdige projekter.  Forskningsudvalget lægger ved fordeling af forskningsmidler særlig vægt på:

 • Projektets videnskabelige kvalitet
 • Ansøgers kvalifikationer. Det anbefales derfor, at hovedvejlederen søger om støtte til klinisk assistent eller ph.d. stipendiat
 • Den superviserende forskergruppes gennemslagskraft
 • Projektets scleroserelevans

Se vejledning til ansøgning om forskningsstøtte fra den lægevidenskabelige nedenfor

Ansøgningsfrist i 2019: Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben fra 1. maj til og med d 27. august 2019.

Puljens størrelse i 2019: ca. kr. 7,5 mio.

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond

Pulje til rejser ifm. medicinsk forskning

Scleroseforeningens Forskningsudvalg kan bevilge støtte til deltagelse i kongresser og videnskabelige møder, hvor deltageren skal fremlægge egne videnskabelige, scleroserelevante arbejder. Der kan gives støtte til rejseudgifter svarende til den billigste rejsemulighed, hoteludgifter samt til kongresgebyr og tryk af eventuel poster. Der gives ikke støtte til kurser, almindelige opholdsudgifter eller dagpenge. 

For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper. Støtte hertil skal dog søges i forbindelse med opslaget vedr. ansøgning om forskningsstøtte. 

Der kan søges om støtte til studierejser tre gange årligt. Ansøgningerne vurderes af Rejseansøgningsudvalget, bestående af formanden samt de to næstformænd for Forskningsudvalget. Der kan sædvanligvis kun opnås støtte til én studierejse årligt.

Ansøgningsfrister i 2019: I følgende perioder er der åbent for ansøgning om rejsemidler:

9. januar til og med 6. februar 2019

10. april til og med 15. maj 2019

7. august til og med 11. september 2019

Puljens størrelse i 2019: kr. 100.000

Opret en ansøgning om rejsestøtte i E-fond

Puljen ”Bedre liv med sclerose”

Fra denne pulje uddeles midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose, og som kan belyses via samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og/eller humanistiske forskningstilgange.

Scleroseforeningens Sundhedsudvalg har i samarbejde med Social- og Handicapudvalget nedsat et bedømmelsesudvalg, som er ansvarligt for at uddele midlerne.

Der kan blandt andet søges om midler til forskning inden for følgende områder:

 • MS og livskvalitet
 • MS og psyko-sociale perspektiver
 • MS og fysisk træning
 • MS og palliation
 • MS og komplementær behandling
 • MS og sygdomsmestring
 • MS og aldring
 • MS og multisygdom
 • MS og kognitive udfordringer
 • MS og arbejdsmarked
 • MS og de pårørende
 • MS og rehabilitering
 • MS og samfundsøkonomiske perspektiver

Nogle år udvælges fra foreningens side et specifikt emne eller en specifik problematik, der ønskes belyst gennem et forskningsprojekt. I disse tilfælde vil en del af puljen være øremærket dette.

Ved bedømmelse af forskningsprojekter skal bedømmelsesudvalget betjene sig af principperne for peer review. Projekterne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Projektets videnskabelige kvalitet
 • Projektets nytteværdi for mennesker med MS
 • Ansøgers kvalifikationer
 • Projektets forankring i et stabilt forskningsmiljø
 • Projektets gennemførbarhed

 

Ansøgningsfrister i 2019: Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben fra 15. februar til 1.maj 2019

Puljens størrelse i 2019: 1,5 mio. kr.

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond