Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Uddannelse og arbejdslivet

Da multipel sclerose er en sygdom med meget store forskelle i symptomerne, kan der ikke svares ens for alle med diagnosen MS.

For nogle personer er der ikke noget til hinder for at arbejde eller gennemføre en uddannelse. Andre må leve med forskellige grader af ændringer i arbejdsevne, som kan påvirke den arbejdsmæssige funktionsevne i perioder. Kun et fåtal bliver hurtigt invalideret.

Arbejdsliv

Sædvanligvis er det sådan, at hvis dine symptomer er minimale, kan du regne med at fortsætte med dit arbejde eller din uddannelse på normal vis. Hvis du har attakvis sclerose eller udvikler et vist funktionsstab, er det sandsynligvis nødvendigt at overveje din livssituation på flere områder og tage stilling til såvel langsigtede som kortsigtede planer for arbejde og uddannelse, alt afhængig af din situation.

Åbenhed på arbejdspladsen

Du skal tage stilling til, hvornår du vil involvere din arbejdsgiver/arbejdsplads i de overvejelser, du har om dit fremtidige arbejdsliv. Spørgsmål omkring arbejdsgiverens mulighed for at spørge ind til, samt din forpligtigelse til at oplyse om, sygdom m.v. er reguleret i lov om brug af helbredsoplysninger, som er en lønmodtagerbeskyttelseslov. For information omkring lov om helbredsoplysninger, som kan findes på Retsinformation.

Af loven fremgår det, hvad arbejdsgiveren må i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager, og hvad dine forpligtelser er. En arbejdsgiver er i forbindelse med ansættelsessamtalen - og under ansættelsesforholdet - alene berettiget til at spørge ind til helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om du lider eller har lidt af en sygdom eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for at varetage det pågældende arbejde.

Arbejdsgiveren skal i denne forbindelse angive hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme, der ønskes oplysninger om. Arbejdsgiveren må ikke anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af helbredsoplysninger med det formål at få belyst risikoen for at udvikle eller pådrage sig sygdomme.

Samtidig gælder der i forbindelse med ansættelsen en forpligtelse for lønmodtageren til af egen drift at oplyse om sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde.

Generelt er udgangspunktet, at der skal være et naturligt sammenfald mellem den pågældende sygdom og arbejdsfunktionen, før det er relevant. Såfremt det arbejde, som søges, med tiden vil kunne medføre rygskade (flyttemand eksempelvis), er arbejdsgiveren berettiget til at spørge ind til, hvorvidt medarbejderen lider af dårlig ryg. Ligeledes vil medarbejderen ved ansættelsen skulle oplyse, at han/hun har dårlig ryg.

Gråzonen kan opstå i forhold til definitionen af, hvad der måtte være relevant for udførelsen af det konkrete arbejde, hvorfor det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Her vil arbejdsfunktionen som udgangspunkt indbefatte de opgaver, som arbejdsgiveren realistisk vil kunne forudse vil blive relevante.

Der er således ikke pligt til at fortælle om en kronisk sygdom, hvis sygdommen ikke har indflydelse på din arbejdsdygtighed. En landsretsdom fra 1999 afgjorde, at en lønmodtager ikke havde pligt til at fortælle, at han havde sclerose. Sclerosen havde nemlig ikke i måneder op til ansøgningen haft indflydelse på hans arbejdsdygtighed.

For funktionærer reguleres fravær grundet sygdom af funktionærlovens § 5, som kan findes på Retsinformation.

Som udgangspunkt vil sygdom - herunder også sygefravær grundet sclerose - vær lovligt forfald. Dette gælder dog ikke, såfremt medarbejderen svigagtigt har fortiet sin sygdom - her vil der som udgangspunkt skulle foretages samme vurdering, som den, der skal foretage i medfør af helbredsoplysningsloven.

Som du kan se af ovenstående, har du en vid grad af mulighed for selv at vurdere, hvornår og hvordan du vil orientere din arbejdsgiver. Åbenhed på arbejdspladsen kan dog i mange situationer måske gøre, at du undgår spekulationer, såfremt der i perioder vil være synlige symptomer på MS.

Arbejdsmarkedet

Scleroseforeningen støtter det arbejde, der i disse år foregår for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt for mennesker ramt af sygdom. Det er holdningen, at alle, der ønsker det, skal kunne blive - eller komme ind - på arbejdsmarkedet på trods af sclerosen. Scleroseforeningen tilbyder medlemmerne støtte i denne proces både i form af information om multipel sclerose til arbejdsgiver og kolleger og hjælp til særlige arbejdsvilkår som følge af diagnosen.

Læs mere om

SU-handicaptillæg

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Fleksjob

Ledighedsydelse

Revalidering

Sygedagpenge

Indgåelse af aftaler efter sygedagpengelovens § 56

Senest opdateret: d. 15 august 2016