Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
KL svarer på Scleroseforeningens indlæg
d. 23 september 2015

I sidste uge bragte ALTINGET et indlæg fra Scleroseforeningen. I går svarede Kommunernes Landsforening med et indlæg på ALTINGET under overskriften "KL: Beskæmmende læsning fra Scleroseforeningen"

REPLIK: Scleroseforeningen må forstå, hvordan kommunerne arbejder. Og så er det helt nødvendigt med en ordentlig tone, så den tillid, der er så vigtigt for samarbejdet mellem borgerne og kommunen, bliver ved at være til stede, skriver KL’s Thomas Adelskov i en replik.

Her kan du læse Scleroseforeningens indlæg, der blev bragt på ALTINGET - KLIK PÅ LINK

Her kan du læse den fulde replik fra KL:

Af Thomas Adelskov
Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

”Hvis ikke det skyldes ond vilje, må det være grundet en inkompetence i kommunerne,” skriver ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Nadia Buchard på Altinget om Ankestyrelsens omgørelser af kommunernes afgørelser.

Det er en ærgerlig retorik, Scleroseforeningen lægger for dagen. Særligt ærgerligt er det, at Nadia Buchard, som selv er socialrådgiver, slår sine egne fagfæller oven i hovedet med, at de ikke er kompetente til deres arbejde.

Det er rent ud sagt beskæmmende læsning. For hvis der er noget, vi i kommunerne kan være stolte af, så er det, at vi har kompetente medarbejdere, der hver dag forvalter en til tider særdeles kompliceret lovgivning til alles bedste.

Loven er en rammelov

Den lovgivning, som vores medarbejdere skal forvalte, er ikke altid præcis. Og det er der en grund til. Lovgivningen er nemlig det, man kalder for en ”rammelov”, hvilket betyder, at loven sætter de overordnede rammer for, hvilke serviceydelser og tilbud kommunerne er forpligtet til at yde. Når man ser på servicelovens bestemmelser, så er de i vidt omfang upræcise. Omdrejningspunktet er her, at nødvendig hjælp skal gives til den, der har behov, efter en individuel og konkret vurdering. Den individuelle og konkrete vurdering i den enkelte sag betyder, at kommunerne for at behandle borgerne ens bliver nødt til at behandle dem forskelligt. Det er det, hele kompensationsprincippet handler om, nemlig at hjælpen ifølge loven skal tilpasses den konkrete situation. Det er her, kommunerne går ind og foretager det retlige skøn i den enkelte sag.

Herudover skal hjælpen ifølge loven tilpasses efter den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, ligesom ydelserne skal udvikles i takt med den faglige udvikling. Endelig er der i loven mulighed for, at kommunerne kan fastsætte lokale serviceniveauer inden for lovens ramme. Det er rigtig mange ting, den enkelte medarbejder skal holde sig for øje, når han/hun skal vurdere den enkelte sag. Der er sjældent et bestemt facit i den enkelte sag, hvorfor det er rigtigt godt, at vi har retssikkerhedsloven, som blandt andet sikrer borgerens adgang til at medvirke i og få indflydelse på sagsbehandlingen, ligesom loven sikrer borgeren rettigheder og klagemuligheder.

Det er for mig at se ikke ubetinget dårligt, at sagerne prøves ved Ankestyrelsen. Det er både en sikkerhed for borgerne, men også en sikkerhed for kommunerne i og med, afgørelserne tilpasses den samfundsmæssige og teknologiske udvikling inden for lovens rammer.

Mange grunde til at sager omgøres

Nadia Buchard skriver, at ”kommunernes grænsesøgende afgørelsespraksis i 2014 resulterede i en omgørelsesprocent på alarmerende 35 procent”.

Jeg synes, vi skylder den almene læser at fortælle, hvad tallet 35 procent rent faktisk dækker over. Umiddelbart formenes man til at tro, at Ankestyrelsen i 2014 har ændret 35 procent af afgørelserne. Det er ingenlunde korrekt. Går man ind i Ankestyrelsens årsstatistik for afgjorte sager i 2014 for det kommunale sociale- og beskæftigelsesområde, ser man, at der er ændret 14 procent, og at 21 procent er hjemvist til fornyet behandling i kommunerne.Når Ankestyrelsen vælger at hjemvise en sag til fornyet behandling i kommunerne, kan årsagen være, at Ankestyrelsen mener, at der mangler yderligere oplysninger i sagen. De nye oplysninger, som kommunen skal indhente, behøver ikke at betyde, at kommunen kommer frem til en anden afgørelse end den, de i første omgang kom frem til.

En hjemvisning kan også skyldes, at der er tale om sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Også her kan afgørelsen ende som i første omgang. Nu skal man ikke høre mig negligere sagsbehandlingsfejl. Jeg påpeger blot at de – heldigvis – ikke nødvendigvis betyder, at sagens afgørelse skulle være faldet anderledes ud. Men vi er glade for Ankestyrelsens grundige arbejde, selvom vi ikke er så glade for sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen. Allerede i oktober 2013 sendte vi et brev til Ankestyrelsen og det daværende Social- og Indenrigsministerium, hvor vi gjorde opmærksom på, at sagsbehandlingstider på dengang i nogle tilfælde over et år var stærkt problematisk for borgernes retssikkerhed.

Det mener vi stadig – og det taler vi fortsat med Ankestyrelsen om. Sagsbehandlingstiderne er nemlig stadig for lange til vores smag. Derfor er vi glade for, at Ankestyrelsen tager den dagsorden alvorligt – og bare for at få en ting på det rene – vi spekulerer ikke i sagsbehandlingstiden. Det kunne vi ikke drømme om – hverken af hensyn til borgeren eller af hensyn til medarbejderne.

Kommunerne er både forvaltning og pengekasse

Nadia Buchard skriver videre, ”at kommunerne har et økonomisk incitament til at sprøjte den ene kommunale afgørelse, der er på vippen, ud efter den anden, og det skyldes alene den omstændighed, at forvaltningen både er forvaltning og pengekasse.” Nadia Buchard bemærker i den forbindelse, at alle afgørelser bør have opsættende virkning, så borgeren bliver ydet hjælp i hele klageperioden. På den måde sikres det, at kommunerne ikke har besparelsesincitament.

Til det første har Nadia Buchard fat i noget rigtigt. Kommunen er nemlig både forvaltning og pengekasse. Der er tale om et område, hvor der anvendes betydelige midler. Det indebærer, at det er nødvendigt for kommunerne at tage saglige økonomiske hensyn – helt i overensstemmelse med loven. Det kan fx medføre, at kommunen ved valg af foranstaltning kan vælge et konkret tilbud, der både tilgodeser borgerens behov, samtidig med at det er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Til Nadia Buchards kommentar om at give sager opsættende virkning, mens sagen behandles, vil jeg, ligesom social- og indenrigsministeren tidligere har svaret, sige, at det ikke vil være hensigtsmæssigt. Blandt andet fordi en række borgere vil få adgang til ydelser, de viser sig ikke at være berettiget til.

Og ja, vi er en pengekasse - det er vi for alle borgere i kommunen. Så hvis vi bruger for mange penge til én borgergruppe, så er der en anden borgergruppe, der ikke får det, de skal. Så det vil være helt utrolig uhensigtsmæssigt at gøre, som Nadia Buchards foreslår. Og jeg tror ikke, man vil kunne udelukke, at en sådan praksis ville få antallet af klager til at vokse, hvilket hverken er til glæde for borgerne, for medarbejdernes arbejdsglæde eller i sidste ende kommunekassen, for også administrative sagsgange koster penge.

Og det er et langt værre scenarium, end at 14 procent af sagerne ændres.

For blot for at være helt tydelig og klar: Vi arbejder fortløbende på at nedbringe antallet af fejlbehæftede afgørelser. Torsdag den 24. september mødes 82 kommuner fx i et ledernetværk på voksen/handicap-området, hvor der netop er fokus på myndighedssagsbehandling.  Så det er en dagsorden, vi tager meget alvorligt, og som vi arbejder kontinuerligt med – bl.a. for at sikre en ordentlig tone.
 

 

Kommentarer

Peter Hansen (ons, 23/09/2015 - 21:04)

Kære Thomas Adelskov, Socialdemokrat, formand for den private interesseorganisation KL, Kommunernes Landsforening`s Socialudvalg..

Som tidligere livslang socialdemokrat og af alder kunne være din fader tillader jeg mig at kommentere dit svar til Scleroseforeningen.

Et svar, som for mig viser, at du åbenbart ikke, efter min mening, ikke har modtaget den rette opdragelse hjemmefra.

Et svar der for mig viser, at du ikke lever i samme verden, som vi handicappede.

Du efterlever en god tone i debatten, som du efter din egen mening Scleroseforeningen ikke levere i deres kritik og spørgsmål til virkeligheden.

Nøjagtig, som din forgænger Anny Winther, V som gentagne gange også udbad sig om en god tone i det offentlige rum. Hvor mange desperate borgere, politi, professionelle råbte om, at noget var galt i hendes kommune, hvor hun også var borgmester. Se bilag om hvor gode dine kommuner er.

Du bruger kraftige ord som "Det er rent ud sagt beskæmmende læsning."

Nu skal jeg fortælle dig hvad der er beskæmmende.

Ankestyrelsen, som du giver skylden for al verdens fortrædeligheder, taber den ene sag efter den anden ved civilretslige domstole.

Scleroseforeningen dokumentere, at kommunerne går lige til grænsen, gerne over, hvor samtlige Praksisundersøgelser viser at Scleroseforeningen ved socialrådgiver Nadia Buchard dokumentere, at kommunernes i for mange sager træffer ulovlige afgørelser. Der bliver fremvis tal, kun fra foreningens medlemmer der er kommet i klemme med ulovlige afgørelser.

Men tonen bryder du dig ikke om.

Vi bryder os heller ikke om, at den forening, som du repræsentere hetzer imod syge og handicappede. Nu skal jeg vise dig den tone, som du ikke selv vil bryde dig om, men som vi er tvunget til at acceptere.

GØGEUNGER
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/handicappede-vil-ikke-kaldes-g%...
"skadelig gøgeungeeffekt"

GØGEUNGEEFFEKTEN
http://kbh.enhedslisten.dk/node/1890
Men hvad gør KL? De gør faktisk præcist det modsatte. KLs ledelse går ”offensivt” frem og fortæller om den ”gøgeungeeffekt” mennesker med handicap har i de kommunale budgetter.

SULTEN GØGEUNGE
http://www.k10.dk/showthread.php?t=16806

Dansk Handicapforbund oplyser om medlemmer af KL`s repræsentantskabs meninger i ramme alvor.

http://www.k10.dk/showpost.php?p=291489&postcount=2
"Borgmesteren i Ikast-Brande, Carsten Kissmeyer (V), har i flere sammenhænge, gjort sig til talsmand for, at man da må kunne bruge mere magt og mere medicin over for mennesker med handicap for at få udgifterne ned. Og tilsyneladende er KL’s formand, Jan Trøjborg (S), med på vognen - eller hvad? I kommunerne og i KL forsøger man med stor iver at udpege mennesker med udviklingshæmning og med andre handicap som den væsentligste årsag til den pressede økonomi i kommunerne. Og det hele virker som én lang kynisk afledningsmanøvre fra KL’s side. Der udvælges spektakulære eksempler, som på ingen måde er dækkende for området"

Tidligere afdøde formænd for KL har proklameret at KRÆVEMENTALITETEN skal stoppes.
Den nuværende formand for KL er meldt til Ombudsmanden for ikke at overholde Retssikkerhedsloven.
KL, Kommunernes Landsforening burde skamme sig, det være sig ansatte der i en len strøm udtaler sig i pressen og jer politikere der modtager dobbeltvederlag fra os borgere, som vi er tvunget til.

Se det er disse signaler din forening alt for ofte repræsentere, som vi handicappede skal finde os i, trods den situation vi befinder os i.

Hvis du havde være min søn, var du tvunget til at vaske din mund og lære at tænke, før du taler.
Du skulle skamme dig.

Jeg håber, at jeg har påvirket dig.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag

http://www.k10.dk/showthread.php?t=19235

Af Henning Jørgensen, professor, Center for Arbejdsmarkedsforskning,
Aalborg Universitet

"I er stødt på medarbejdere med baggrunde
som frimærkehandler, pornofotograf og
vinduespudser. Hvad er problemet?
At jobcentrene er et sted, hvor der overhove-
det ikke stilles krav om basale kompetencer
hos de ansatte. Det er medarbejdere, der
kan udøve stor magt i forhold til de borgere,
de møder, og så er det helt uacceptabelt, at
de kan gøre det uden at have en relevant ud-
dannelse. Vi stiller normalt store krav til det
offentlige system, men ikke her"

Rebild kommune dele af Statusrapport 2 år efter.

"Anbefalingen skyldes, at der på kontanthjælpsområdet manglede 'rettidig opfølgning' i tre ud af fem sager, mens det på sygedagpengeområdet er tilfældet i tre ud af seks sager. Sagerne er udvalgt ved stikprøvekontrol.

Ifølge Deloitte er der sket et 'stort løft' i nybehandlede sager, som generelt lever op til kravene. Men der er stadig en meget stor andel sager, som stadig 'skæmmer billedet af sagsbehandlingen'. Til eksempel er der i stikprøvekontrollen påvist fejl i fire ud af fire 4 ud af 4,sager i forbindelse med Servicelovens § 42, der omhandler tabt arbejdsfortjeneste, mens der på de øvrige to analyserede sagsområder er set fejl i tre ud af fire sagsbehandlinger."
I samme periode truer Esbjerg kommune`s borgmester, at hele medarbejderstaben bliver fyret, hvis ikke der sker en budget overholdelse. UPS!!!!!!
Task Force finder fejl i 10 af 20 børnesager 2 år efter anno 2014 UPS!!!!!

2007 – Tønder: I februar 2007 idømmes en far ti års ubetinget fængsel for misbrug af sine to små døtre og udlån af den ældste datter til fremmede pædofile. Fjorten mænd i alderen 18-74 år idømmes fængselsstraffe. Flere udvises fra Danmark.

2010 – Tinglev: En 54-årig mand idømmes otte års fængsel for årelangt misbrug af sin datter. Pigens mor idømmes anbringelse på en institution for misbrug af pigen og to sønner.

2010 – Sønderborg: En 60-årig mand får ni års fængsel for at tvinge tre af sine 11 børn til sex.

2010 – Nakskov: En 42-årig mand idømmes ti års fængsel for misbrug af sin datter, som begyndte, da hun var blot 15 mdr.

2011 – Brønderslev: To forældre fra Serritslev kendes skyldige i grov vold, mishandling, ulovlig tvang og vanrøgt af parrets i alt ti børn. Faren dømmes tillige for seksuelt overgreb mod den ældste datter. Faren få 11 års fængsel, moren fire.

2011 - Brønderslev II: Fire mænd, herunder en 78-årig papoldefar, bliver sigtet for overgreb mod en 11-årig pige. Oldefaderen er tidligere dømt for pædofili og sigtes også for overgreb mod pigens niårige lillebror.

2011 - Esbjerg: En 41-årig mand idømmes syv års fængsel for seksuelt misbrug af i alt ni børn over 23 år.
Rebild-sagen år for år

April 1994 – marts 1998: De første overgreb finder sted over en periode fra 1994 til 1998 i Fredericia. Den 56-årige dømte far tvinger en af sine biologiske sønner til bl.a. analt samleje og oralsex.

Marts 1998 – juni 1999: Familien flytter til Vejen, hvor overgrebene på den biologiske søn fortsætter.

Juni 1999 – oktober 1999: Familien rykker kortvarigt til Hadsund, hvor overgrebene ifølge anklageskriftet varer ved.

Oktober 1999 – august 2000: Herefter flytter familien til byen Arden i Nordjylland. Den 56-årige far udnytter fortsat sin søn seksuelt.

August 2000 – juni 2005: Familien flytter til Kongerslev, og i løbet af de fem år er det på adressen i Kongerslev, at de seksuelle overgreb begynder mod Mai og resten af børneflokken. Faren tvinger også børnene til at have samleje med hinanden.

Juni 2005 – oktober 2005: Faren voldtager begge sine døtre på en adresse i Terndrup, hvor dele af familien kortvarigt bor.

2005: Skørping Kommune, som i dag hører under Rebild Kommune, politianmelder den 56-årige. Kommunen baserer anmeldelsen på flere indberetninger fra institutioner.

Oktober 2005 – 2010: Mandens overgreb på børnene fortsætter dog – også i perioden, hvor familien bor på adresser i Skørping og i Blenstrup.

14. september 2009: En pædagog fra en institution, hvor flere af mandens biologiske sønner gik, melder den 56-årige far til politiet. Pædagogen har tidligere sendt tre underretninger til Rebild Kommune, uden at kommunen greb ind.

17. september 2010: 56-årige JEP bliver anholdt af politiet.

6. januar 2012: Anklageskriftet bliver offentliggjort.

13. februar 2012: Retssagen mod den 56-årige far indledes ved Retten i Aalborg.

27. marts 2012: Anny Winther, borgmester i Rebild Kommune, erkender, at kommunen har svigtet børnene, og at de burde have været fjernet.

29. marts 2012: Byretten i Aalborg idømmer den 56-årige en tids- ubestemt forvaringsstraf.

27. september 2012: Vestre Landsret ændrer dommen til fængsel i 12 år. Det er den strengeste tidsbestemte straf på området. Faren bliver dømt til at betale 200.000 kr. i erstatning til Mai og den ene bror og mindre beløb til de øvrige misbrugte børn.

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy