Gå til hovedindhold

Udskiftning af handicapbil/betaling af afgift

Spørgsmål
Min kone fik i 2004 af kommunen bevilget sin handicapbil en Fiat Dukato med lift til hendes mini crosser. Bilen har kørt 172.000 km, og hun har betalt 66.000 kr. over 6 år, så den er afskrevet.

I 2010 søgte hun kommunen om en ny tilsvarende bil. Kommunen forlangte en gangtest, da hun for det første har tabt sig meget, og via Novantrone medicin har fået bedre gangfunktion, end da første bil blev bevilget. Er det gangfunktionen der har hovedvægten, når man snakker bevilling af bil?

Den pludselige træthed er dog den samme, og senere er der stødt urolig blære til. Den urolige blære svinger meget, selvom hun får Vecicare, for at dæmpe disse symptomer. Min kone kan jo ikke tage offentlig transport pga. blæren. Ej heller have crosseren med i en bus.

Disse ting er belyst overfor kommunen. Efter gangtesten blev min kone ringet op af sin ergoterapeut, som fortalte at hun ikke kunne få bevilget en ny bil. Hun fik også at vide, at der ikke kom et skriftligt afslag, da dette ville medføre at hun skulle betale afgift til Told & Skat. Men hvis hun trak ansøgningen tilbage, ville kommunen ikke gøre yderligere, og sagen ville blive henlagt. Derved kan min kone fortsat køre videre i den gamle bil med afgiftfritagelse. 
Er det rigtigt, at hun skal betale afgift til Told & Skat ved skriftligt afslag?

Kan dette afslag være i orden, da min kone har behov for at kunne have sin crosser med, idet gangdistancen stadig er begrænset, og pludselig træthed opstår? Ved træthed får hun dropfod og dårlig balance. 
Hun vil også gerne lave noget sammen med børnene udenfor hjemmet og besøge familien. De vil blive næsten umulige at besøge uden bil.

Vil disse ting have indflydelse på muligheden for at få bevilget en ny bil?
Svar
Ja det er korrekt, at der skal afregnes en afgift til SKAT. Biler med reduceret sædeantal (nedstolede busser) er fritaget for afgift, når indregistrering sker til en person, der er bevilget støtte til bil. Denne afgift forfalder - beregning sker af SKAT afhængig af bilens alder - når betingelserne for støtte til bil ikke længere er opfyldt. Det betyder, at såfremt kommunen skriftligt meddeler, at betingelserne for støtte til bil ikke længere er opfyldt, bliver bilen afmeldt i Centralregisteret. Det betyder så dels at fritagelse for betaling af afgift på grund af brændstofforbrug (vægtafgift) og afgift fremover skal betales af ejer af bilen. 

Evnen til at færdes er et af de centrale elementer i skønnet over, om man er berettiget til støtte til bil. Dvs. det er gangafvikling, skridtlængde, sikkerhed eller usikkerhed ved vendinger, pauser, evnen til at rejse sig, evnen til trappegang herunder mulighed for at komme ind i offentlige transportmidler. Træthed, udtrætning og skånehensyn skal også tages med i vurderingen. Problemer omkring inkontinens tillægges ikke samme vægt.  

Kommunen meddeler så jer, at de ikke vil gøre yderligere omkring den bil, som I nu har - forudsat at nuværende ansøgning trækkes tilbage.  
Noget andet er selvfølgelig om det er en korrekt beslutning, men en klage kan først fremsættes, når der foreligger et skriftligt afslag.  

Er der indhentet nye lægelige oplysninger i sagen? Man kan sige, at når der tidligere er givet støtte til bil i trivselsmæssige sammenhænge, hvor de helbredsmæssige forhold ikke har været mere belastende end på nuværende tidspunkt bør der foreligge en lægelig vurdering. En evt. afgørelse bør indeholde dokumentation for forbedrede helbredsmæssige forhold, ændret transportbehov eller andre ændringer, der kan have betydning for vurdering af, at betingelserne på nuværende tidspunkt ikke er opfyldt.  
Det er meget svært at rådgive nærmere, desværre ser vi flere og flere afslag på genbevillinger og sagernes afklaring i klagesystemet er langvarig.   

Jeg tænker, at kommunen på nuværende tidspunkt vurderer, at funktionsevnen ikke er tilstrækkeligt nedsat. Det er svært at udtale sig om på det foreliggende. Jeg går ud fra, at I kender samtlige sagsakter og jeg tænker, at det ville være relevant med en samtale med kommunens ergoterapeut specifikt med henblik på oplysning om, hvilke betingelser kommunen nu ikke længere anser for opfyldt.  

Selvom I på nuværende tidspunkt trækker ansøgningen er der jo ikke noget til hinder for, på et senere tidspunkt at søge igen.