Gå til hovedindhold

Udskiftning af handicapbil

Spørgsmål

Jeg fik bevilliget en handicapbil for snart 6 år siden. Jeg kører på arbejde - fleksjob - og den har snart kørt 240.000 km. Fra arbejde til hjem = 130 km. Jeg har gået i den tro, at den efter 6 år kunne skiftes ud. Men fik at vide på kommunen, at hvis den ikke fejler noget, kan jeg jo sagtens køre i den. Men jeg ved også, at den snart skal have en "ordentlig" tur på værksted bl.a. gearkassen. Og det har jeg ikke råd til. Jeg er dybt afhængig af den for at kunne komme til og fra arbejde, da jeg ikke kan bruge det offentlige. Jeg har håbet, at den kunne klare sig til efteråret, hvor jeg så har haft den i 6 år. Men hvordan er jeg stillet, kan man ikke få en ny handicap-bil efter 6 år?

Svar

Jeg sender dig klip fra Social- og Integrationsministeriets vejl. nr. 7 af 15.2.1011 pkt. 200: Støtte til genbevilling af bil normalt tidligst efter 6 år

200. Efter bekendtgørelsens § 11, stk. 1, kan der tidligst ydes støtte til ny bil, når den eksisterende er 6 år gammel. Hvis betingelserne for lån fortsat er opfyldt, vil modtageren som udgangspunkt have ret til udskiftning efter 6 år.

Sagen kan dog tages op tidligere, hvis der foreligger særlige forhold, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2, og nedenfor under punkt 202.

Modtageren er som udgangspunkt berettiget til støtte til udskiftning efter 6 års periodens udløb, forudsat at de almindelige helbredsmæssige og sociale betingelser for støtte fortsat er opfyldt.

Bilens tilstand kan derimod ikke indgå i vurderingen af, om der kan ske udskiftning ved 6 års periodens udløb.

Det forhold, at borgeren tidligere har modtaget støtte til køb af bil, kan ikke i sig selv begrunde fornyet støtte, men alene indgå som et moment i helhedsvurderingen af funktionsevnen og behovet for bil. Se hertil principafgørelse C-37-00.

I de tilfælde, hvor borgeren tidligere har modtaget støtte til køb af bil, og hvor den pågældende efter 6 år ønsker at ansøge om en ny bil, skal kommunalbestyrelsen hurtigst muligt vurdere, om der er sket ændringer i funktionsnedsættelsen. Denne vurdering bestyrkes af borgerens egen vurdering af funktionsevnens art og omfang samt de oplysninger, der i øvrigt umiddelbart foreligger.

Samtidig vil jeg gøre dig opmærksom på reglerne om reparation af særlig indretning , at reparation af særlig indretning, som fremgår af samme vejledning pkt. 215:

Reparation af den særlige indretning

215. Efter bilbekendtgørelsens § 13, stk. 4, ydes der hjælp til nødvendige reparationer af den særlige indretning.

Kommunalbestyrelsen må være opmærksom på købelovens reklamationsregler (den 2-årige reklamationsfrist eller eventuelt løfte eller aftale om garanti eller fri service).

Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at den nødvendige særlige indretning repareres på forsvarlig måde, og at modtageren lider mindst muligt afsavn. Afgørelse om reparation af en særlig indretning i handicapbiler skal ske hurtigst muligt og således uden unødig lang sagsbehandlingstid, jf. de almindelige regler om krav om hurtig sagsbehandling. Formålet hermed er at undgå lang sagsbehandling, og at borgeren må undvære sin bil i unødig lang tid. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvordan borgerens behov for kørsel mest hensigtsmæssigt kan dækkes, mens bilen repareres, herunder om tilskud til udgiften til af borgerens kørsel i reparationstiden skal dækkes ved hjælp af servicelovens §§ 41 og 100 om merudgiftsydelse til henholdsvis børn og voksne.

Det er en betingelse, at modtageren dels tegner den lovpligtige ansvarsforsikring og afholder udgiften hertil, dels holder bilen kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv den særlige indretning, som bilen efterfølgende er blevet forsynet med efter bekendtgørelsens § 13, jf. § 15, stk. 1, nr. 4.

Hvis modtageren har anskaffet sig en anden særlig indretning end den af kommunalbestyrelsen bevilgede, og kan kommunalbestyrelsen dokumentere, at den konkrete reparation af den valgte indretning er dyrere, end reparationen af den bevilgede særlige indretning ville have været, skal modtageren selv betale prisforskellen.