Gå til hovedindhold

Udmåling af hjælp

Spørgsmål

Min kone blev for nogle år siden ansat af kommunen som min hjælper. I den forbindelse er der dog noget af et problem: Reelt passer hun mig 24 timer i døgnet men kommunen vil kun give hende løn for 19½ time om ugen.

Da jeg, sidste år, søgte om betaling for flere timer til hende, fik jeg at vide at det er det maksimale antal timer, hun kan få - og jeg får slet ikke anden hjælp fra kommunen.

Da jeg henvente mig, fortalt de mig på kommunen, at hun for eksempel ikke kan få timer for den tid hun bruger på madlavning, da hun også spiser samme mad; hun får heller ingen timer for oprydning i lejligheden, da hun selv bor i den; hun få ingen timer for tøjvask, da hun alligevel skal vaske sit eget tøj; og hun får ingen timer for dit og for dat, da hun bruger de samme antal timer, på at gøre disse ting for sig selv.

Sådan kunne jeg blive ved. Hvad gør jeg?

Svar

&#160

I henhold til lov om social service § 83 skal kommunen tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Der skal derfor foreligge en konkret udmåling af hjælp (til hvilke opgaver samt redegørelse for behov for, at der altid skal være en person til stede begrundet i faldtendens, synkebesvær eller andre særlige forhold).

Der skal derfor foreligge en skriftlig afgørelse.

Efter lov om social service § 95 kan en "person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentlig, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager".

En bevilling efter § 95 kan kombineres med ledsageordning efter lov om social service § 97 med max 15 timer pr. uge. Ledsager kan anvises af kommunen, men du har også mulighed for selv at pege på en person, som dog skal godkendes af kommunen. Der kan dog normalt ikke ske ansættelse af personer med nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.

Efter lov om social service § 96 skal tilbydes "borgerstyret personlig assistance, denne ordning ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte".

Du skriver ikke efter hvilken §§, din hjælp er bevilget, men det skal fremgå af den skriftlige afgørelse. Du har også mulighed for at få kopi af samtlige sagsakter i din sag.

Klagevejledning skal også fremgå af afgørelsen.

Jeg ved ikke om du modtager pension efter reglerne før eller efter 2003 - i givet fald det drejer sig om pension tilkendt før 1.1.2003 skal muligheden for bistands- eller plejetillæg undersøges.

Bed derfor om en kopi af samtlige sagsakter og skriftlig afgørelse med klagevejledning, hvorefter du kan tage stilling til om du vil klage.