Gå til hovedindhold

Udenlandsk statsborger

Spørgsmål

Min mand er netop blevet diagnosticeret med attakvis dissimineret sclerose. Han arbejder i en virksomhed, som kender til hans situation, og han er pt. på nedsat tid, samt har kontakt til kommunen med hensyn til eventuel fleksjob-mulighed/nødvendighed.

Min mand er fra Irland og er irsk statsborger. Vi blev gift i Danmark og har boet her siden 1994. Mit spørgsmål er: Er han berettiget til invalidepension?

Svar
De grundlæggende rettigheder om førtidspension og folkepension fremgår af lov om social pension § 2.

Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret. Dette gælder dog ikke:

- Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. og 65. år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

- Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Efter § 4 i samme lov fremgår, at retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år.

Som sådan burde de grundlæggende betingelser være opfyldt for din mands vedkommende. Hertil kommer så de øvrige forhold omkring arbejdsevne/helbred.

Rent beregningsmæssigt sker en reduktion for personer, som ikke har optjent ret til fuld pension. Ret til fuld pension er betinget af mindst 40 års bopæl her i landet. For personer med kortere bopælstid sker en brøkberegning.

Mulighederne for ret til pension i Irland skal i givet fald undersøges samtidig hermed. Kommunen skal være behjælpelig med det.