Uddannelse
d. 15 december 2011

Jeg har et spørgsmål ang. handicap SU og praktik løn under uddannelse. Jeg læser til pædagog og for 2 år siden fik jeg konstateret sclerose, og derfor blev jeg sygemeldt fra mit studie. Jeg blev beviliget handicap SU, og efter ½ års sygeorlov genoptog jeg mit studie.

Nu er jeg i den situation, at jeg skal i min sidste lønnet praktik til februar, og derfor er jeg ikke berettiget til SU, og derfor ikke handicap SU i det ½ år jeg skal i praktik. Pga. sclerosen har jeg fået nedsat tid i praktikken, men det betyder så også, at jeg får mindre i løn.

Hvad er der af muligheder for, at jeg kan få noget økonomisk støtte, idet jeg er forsørger? Jeg har søgt om revalideringsydelse, men fået afslag.

Jeg er godt klar over problematikken omkring SU og lønnet praktik. Det er en vanskelig økonomisk situation, som du kommer i, og kommunen vurderer tilsyneladende, at du ikke er omfattet af revalideringsmulighederne. Jeg går ud fra, at afgørelsen er begrundet og du har jo også en klagemulighed her?

Måske ville det være relevant, at du kontakter den socialrådgiver i Scleroseforeningen, der dækker det område, hvor du bor. Navn og telefonnr. fremgår af Scleroseforeningens hjemmeside. Husk, at du skal have kopi af alle akter. Kommunen har en generel rådgivningsforpligtelse, og jeg går ud fra, at der er beregnet om din ændrede indkomst kan berettige til yderligere boligsikring eller andre reguleringer af evt. ydelser?

Kommunen bør også vejlede dig om du kan være omfattet af andre muligheder i aktivloven, muligheder for enkeltydelser efter lovens §§ 81 og 82. Jeg er i tvivl, om du kunne have mulighed for økonomisk hjælp efter Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse 1282 af 14.12.2004, men det er under alle omstændigheder kommunen, der skal vejlede dig herom.

Bekendtgørelsens ordlyd fremgår af nedenstående:

Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde   I medfør af § 12, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, fastsættes følgende: § 1. Hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, kan der ydes hjælp efter §§ 25 og 34 til en uddannelsessøgende, 1) som på grund af sygdom eller ophør af samlivet med ægtefællen er afskåret fra at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, såfremt behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser, herunder statens uddannelsesstøtte,2) som før arbejdsledighed har haft fuldtidsbeskæftigelse og har uddannet sig i sin fritid,3) som efter § 47, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik er under revalidering med revalideringsydelse, under revalidering på nedsat arbejdstid med helt eller delvis løntilskud, eller som deltager i en uddannelsesmæssig foranstaltning som led i forrevalidering, 4) som deltager i et uddannelsestilbud med løn efter § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 38, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller5) som deltager i et uddannelsestilbud til en SU-berettigende uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 37, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Til en uddannelsessøgende, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan der kun ydes hjælp, såfremt pågældende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, herunder adgang til forlænget støttetid i forbindelse med fødsel og adoption samt til at optage slutlån. § 2. En person, der modtager hjælp efter §§ 25 og 34, kan med kommunens godkendelse deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, som ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, og som ikke er led i en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 2. Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning efter stk. 1, at modtageren af hjælp er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005. Samtidig ophæves Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1282 af 14/12 2004  

Det er ikke det mest optimistiske svar jeg kan give dig. Desværre tror jeg, at du befinder dig i en gråzone mellem lovgivningerne, men kontakt os endelig.

Skrevet d. 15 december 2011