Gå til hovedindhold

Tilskud til automatgear i ældre bil

Spørgsmål

Jeg skal høre, om det er rigtigt, at man kun kan få tilskud til automatgear, når man køber ny bil? Jeg købte bil for knap 2 år siden, og mit venstre ben har fået det værre siden. Jeg har svært ved at koble ind og ud, og derfor har jeg brug for automatgear, men har jo ikke nødvendigvis råd til at købe en ny bil. Kan man få tilskud til at sætte automatgear i min nuværende bil?

Svar

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om støtte til køb af bil § 13

Tilskud til særlige indretninger
§ 13. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil efter §§ 1-4, hvis
1) politiet har stillet krav om det,
2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller
3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen.
Stk. 2. Tilskud til automatisk transmission, der udgør 23.764 kr.(takst 2015 24.555 kr.), er dog betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken.
Stk. 3. Tilskuddet kan ydes til flere inden for samme husstand. Tilskud er betinget af, at bilen tilhører ansøgeren eller en anden person inden for husstanden, og at bilen ikke er forsynet med indretningen fra fabrikken.
Stk. 4. Hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning efter stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 ydes efter behov.
Stk. 5. Der ydes ikke efter servicelovens § 114 hjælp til udgifter, som følger af brug af den særlige indretning, fx til rengøring eller vedligeholdelse.

Kommunen har pligt til at vejlede dig og skal undersøge, om du kan være berettiget til støtte til bil. Selvom det er meget sjældent, at der søges om nødvendig indretning i form af automatisk transmission til en bil, der er over 1 år gammel kan det bevilges. Jeg har studeret vejledningen om støtte til bil nærmere, og det fremgår rent faktisk af vejledningens pkt. 207, at der kan være en mulighed se pkt. 3:

207. Borgerens indkomstforhold er uden betydning for tilskuddet, der ydes ved dækning af de faktiske udgifter til indbygningen.

Forinden særlige indretninger iværksættes, skal tilbud indsendes til godkendelse hos kommunalbestyrelsen. Er der alternative muligheder, må sådanne overvejes. Der kan også være tale om overflytning af tidligere ydede indretninger.

Der kan ydes tilskud til nødvendige indretninger i en tidligere registreret bil, hvis det skønnes rimeligt under hensyn til bilens stand og alder, udgiften ved indretningen og borgerens forhold i øvrigt, dog normalt under forudsætning af, at den foreslåede løsning formodes at være brugbar i en 6-årig periode.

Selve vejledningen finder du her på Retsinformation.dk

Det er således ikke tilskuddet efter § 13. stk. 2 (24.555 kr.) men den faktiske pris. Ankestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at "indretningen skal være økonomisk hensigtsmæssig", det vil sige, at man skal forholde sig til bilens pris og prisen på den særlige indretning. Det er muligt, at din kommune vil stille sig tvivlende overfor min fortolkning, men så må du bede dem om at indhente vejledning evt. via Socialstyrelsen/Ankestyrelsen.