Gå til hovedindhold

Testamenter oprettet før 1. januar 2008

Spørgsmål

Konkret spørgsmål: Hvorfor er et testamente der er oprette i 1985 ikke gældende (efter 2007) i 2009?

Eksempel fra virkeligheden:

Efter min fars død var der 3 personer der skulle arve. Barnebarnet skulle arve mest muligt. De 2 andre arvinger skulle alene arve deres tvangsarv. Men ved bobestyrer-mødet (første gang), blev vi stille frit for, at vælge om boet skulle opgøres efter den gamle eller ny arvelov.

Barnebarnet, der skulle havde mest muligt, forlangte, at vi opgjorde boet efter lov, der gav ham mest muligt. Det var altså den nye, fra 200

Jeg selv foreslog, at testamentet burde fortolkes efter den gamle arvelov, idet testamentet er oprettet under den gamle arvelov og hvis min far virkelig havde ønsket at ændre testamentet, havde han haft mulighed for dette.

Bo-bestyrelsen har herefter besluttet af bruge den nye arvelov. Jeg har klaget over denne afgørelse, men fik ikke medhold.

Så er mit spørgsmål: Hvorfor bliver et testamente, der er oprettet i 1985, ikke accepteret som værende gældende efter den gamle arvelov? Testamentet blev jo oprettet med de love og livssyn, der var på daværende tidspunkt.

Så hvorfor kan den der skal arve mest " vælge og vrage" mellem arvelovene, sådan at det giver ham mest muligt?

Svar

Den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, indeholder en meget klar regel om, at loven gælder, hvis arveladeren er død den 1. januar 2008 eller senere.

Der er i loven nogle overgangsbestemmelser, men i relation til fortolkning af testamenter oprettet før den nye lovs ikrafttræden er der ingen regler i relation til dette spørgsmål. Arvelovskommissionen, der afgav betænkning i 2006, har givet nogle fortolkningsbidrag. Disse er især koncentreret om det spørgsmål, at arveladeren har overskredet sin testationskompetence i forhold til de gamle regler, hvor man anfører, at er det tilfældet efter de gamle regler, men ikke efter de nye, er testamentet gyldigt, hvis dødsfaldet sker efter den nye arvelov er trådt i kraft.

Vedrørende fortolkning af et testamente, hvor man har anvendt formuleringen - mest muligt/mindst muligt, eller alene tvangsarv - følger det af fortolkningsbidragene, at det er de nye regler, der finder anvendelse.

Er der i testamentet anført brøker af formuen, der skal tilfalde de enkelte arvinger, vil arven blive for delt efter testamentets ordlyd.

Man slutter altså modsætningsvis af hvad du anfører, og siger: "Havde testator ønsket det anderledes, skulle han have ændret testamentet".

I den gamle arvelov var der overgangsbestemmelser, men da man ikke har begrænset den gruppe, der er arvinger efter loven i forhold til den gamle arvelov, har man truffet det valg, at der ikke skulle indsættes overgangsbestemmelser i den nye lov, og man holder sig til det klare udgangspunkt, at loven gælder, hvis dødsfaldet sker efter loven er trådt i kraft.