Gå til hovedindhold

§56

Spørgsmål

Jeg fik et attak i juni måned sidste år, var fuldtidssygemeldt i 3 uger, havde så 3 ugers ferie og startede så på en deltidssygemelding på 20 timer om ugen. Jeg gik op på 30 timer om ugen efter nogle uger, men det viste sig så, desværre, at det var for voldsomt for mig. Så jeg har nu kørt på 25 timer om ugen.

Jeg var for få dage siden til en samtale på kommunen, hvor vi skulle finde ud, af hvordan mit fremtidige arbejdsliv skulle være. Jeg gav udtryk for, at jeg godt kunne tænke mig en fast aftale (læs: Flexjob). Dette betød, at sagen nu er gået videre og jeg vil blive indkaldt igen for at få lavet en ressourceprofil.

Sagsbehandleren sagde, at jeg havde for mange timer om ugen, til at hun mente at jeg ville kunne få flexjob - for så skulle jeg jo være 50 % uarbejdsdygtig.

Hun sagde så, at man kunne lave en § 56-aftale, hvor kommunen går ind og betaler min første sygedag - dette kommer jo bare ikke rigtig mig tilgode.

Nu er jeg bange for, at jeg skal i fuldtidsarbejde, hvilket jeg absolut ikke er i gear til for tiden, da jeg døjer med hovedpine, træthed og kvalme.

Jeg har det pt. fint med en arbejdsuge på 25 timer, men føler at jeg skyder mig selv i foden, hvis et eventuelt fleksjob udelukkes på grund af at jeg har for mange timer. Jeg tænker, at det kan være nødvendigt at arbejde færre timer - i hvert fald for min egen skyld i sidste ende.

eg synes dog ikke at det kan være rigtigt, da det, som sagt, går nogenlunde med en arbejdsuge på 25 timer. Hvad siger du?

Med til historien skal det også nævnes at jeg starter op i Avonex-behandling igen i næste uge, hvilket jo så godt kan betyde færre timer, hvis jeg bliver meget påvirket af medicinen (det blev jeg sidst jeg var i behandling).

Hvad mener du, er det mest rigtige at gøre i min situation? Har du desuden hørt om en lignende problemstilling før?

Min chef kender alt til min sygdom og støtter mig meget. Har fortalt ham. at jeg godt kunne tænke mig et fleksjob, hvilket han synes lyder som en god ide.

Svar
Som svar på dit spørgsmål, kan jeg informere dig om, at §56 går længere end til dækning af den første sygedag.   Med §56-aftaler man ikke på forhånd - som i et fleksjob - hvor mange timer man kan arbejde. Man tager udgangspunkt i et fuldtidsjob, med muligt mere fravær.   Der er mange med kroniske lidelser der har stor glæde af §56, idet det betyder at deres arbejdsgiver har valgt at bibeholde dem i deres job.   Arbejdsgiveren får under ordningen ikke de sædvanlige udgifter til sygedagpenge, og sender derved samtidig et signal til dig, om at du er værdsat, idet man ønsker at udvise fleksibiltet for at fastholde dig.   Jeg har nendenunder lavet udskrift af §56, så du selv kan læse om dens omfang.   § 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 2 uger af sygefraværet. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.   Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,   1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,   2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller   3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 2 uger for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.   Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens opholdskommune.   Stk. 4. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.