Gå til hovedindhold

§ 96 og erstatningspligt ved hjælpers tilskadekomst

Spørgsmål
Jeg er omfattet af hjælperordning § 96. Grunden til at jeg skriver er følgende: En afløser fik i december 2006 en skade, mens hun arbejdede hos mig. Skaden er anerkendt som en arbejdsskade, så dermed ingen problemer, troede jeg. Men så, i september sidste år, fik jeg et brev fra min hjælpers advokat, som påstod, at jeg havde overtrådt Arbejdsmiljølovens regler og derfor var erstatningspligtig for de udgifter, som min daværende hjælper ikke kunne få dækket gennem Arbejdsskadestyrelsen.

Der var ikke listet hverken krav eller beløb op.

Jeg valgte at overse brevet, fordi der også var faktuelle fejl heri. Imidlertid fik jeg en rykker for en måneds tid siden, og siden har jeg været i gang med at undersøge, om jeg også skulle have tegnet en erhvervsskadeforsikring, eller hvad.

Jeg har nu telefonisk meddelt advokaten, at der er gang i sagen. Men hvad gør jeg helt konkret?
Svar
Jeg kan give et generelt svar omkring den problematik du beskriver, men for at være sikker på at du får et så fyldestgørende svar som muligt, har dit spørgsmål også været sendt til socialrådgiver Annette Køhler. Nedenstående vil du først kunne læse mit svar, efterfulgt af socialrådgiverens:

Hvis du har en § 96-hjælperordning og ikke har overdraget arbejdsgiveransvaret til andre, så er du i princippet selv arbejdsgiver for hjælperen. Det betyder også, at du kan blive erstatningspligtig, hvis hjælperen kommer til skade, fordi du ikke har overholdt dine pligter som arbejdsgiver. Erstatningspligten dækker i så fald de udgifter, som ikke kan dækkes under arbejdsskadesagen. Det kan for eksempel være tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte.

Reglerne på området er ganske komplicerede, og derfor vil jeg under alle omstændigheder råde dig til, at du kontakter en advokat med speciale i erstatningsret. Vedkommende kan hjælpe dig med at vurdere hjælperens krav og formulere et svar til hjælperens advokat.

Socialrådgiverens svar:

"På tidspunktet, hvor din hjælper kommer til skade (2006) var du, efter daværende lovgivning. selv arbejdsgiver. Det indebar, at du selv skulle sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Din kommune skulle vejlede dig om hvilke forsikringer og dække din udgift til forsikringerne. Forsikringspligten omfatter arbejdsskadeforsikring samt arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Der kan tillige være behov for at tegne en erhvervsansvarsforsikring.

Jeg vil, på linje med advokaten, anbefale dig at søge advokatbistand hos en advokat med speciale i erstatningssager.

Såfremt du skulle være erstatningsansvarlig vil advokaten også kunne rådgive dig om din kommune på daværende tidspunkt har opfyldt deres pligt til at vejlede dig om de nødvendige forsikringer. Ankestyrelsen har truffet afgørelse C-46-09 om kommunens vejledningsforpligtelse, se: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/.

Hvis kommunen ikke har overholdt sin vejledningsforpligtelse, vil advokaten tillige kunne vejlede dig om dine muligheder for at søge erstatning fra kommunen. Lovgivningen giver ikke mulighed for at dække disse udgifter.

Som reglerne er nu på området, har du mulighed for at overlade arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed, som så har ansvaret for at tegne de fornødne forsikringer, men det går jeg ud fra, at du er orienteret om.

Med venlig hilsen

Annette Køhler, socialrådgiver"