Gå til hovedindhold

Regler vedr. pension efter 1.1.2003

Spørgsmål
Nye regler om førtidspension og arbejde.
Nu kan førtidspensionister med førtidspension efter den ”gamle ordning” tage arbejde ved siden af uden risiko for at miste retten til førtidspension.

Folketinget har ændret lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med virkning fra 1.7.2008.

Mit spørgsmål er så: Hvad med alle andre, som er efter "den gamle ordning 1.1.2003"?

Hvordan er reglerne for os?
Svar

Reglerne om hvilende pension (for pensioner tilkendt efter reglerne efter 1.1.2003) fremgår af lov om social pension § 43a:


 

§ 43 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter § 16 skal være hvilende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at førtidspensionen inddrages i tilfælde, hvor pensionisten ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre arbejdsevnen væsentligt.

 

Reglerne om frakendelse fremgår af samme lov § 44:

 

§ 44. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.

Stk. 2. Pensionisten kan selv rejse sag om frakendelse af pension.
Stk. 3. Efter det fyldte 60. år kan pension uden pensionistens samtykke ikke frakendes.

 

Som førtidspensionist har man oplysningspligt omkring forandringer i forhold, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen.

 

Ved pensionsberegningen tages hensyn til andre indtægter (egne og evt. ægtefælle/samlever)  udover førtidspensionen.