Gå til hovedindhold

Plejeorlov

Spørgsmål

Min mor har gennem længere tid haft sclerose, og er efter sygeplejerskernes mening nået til en krisitk periode. Jeg har derfor valgt at søge plejeorlov for at være hjemme ved hende. Jeg er studerende, men har 2 studiejobs ved siden af.

Mit spørgsmål drejer sig om, om jeg kan bibeholde det ene job på ca. 20 timer om måneden (da det er meget fleksibelt og kan aflyses når som helst), eller om jeg helt skal droppe alt arbejde? Det andet job er 65 timer om måneden.

Altså: Står noget i loven om, at man samtidig ikke må studere eller arbejde ved siden af, ud over det fuldtidsarbejde der er bundet med plejen?

Svar
I henhold til § 118 i lov om social service kan en person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, ansættes af kommunen. Dette kan komme på tale når alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.   Det fremgår af vejledningen, at formålet er at give nærtstående mulighed for at varetage pleje- og omsorgsopgaver, der er uforenelige med at passe et erhvervsarbejde.   Personen kan ansættes i op til 6 måneder. Ansættelsesperioden kan efter ønske opdeles i 2 perioder på hver op til 3 måneder. Når aftalen er indgået, kan den ikke efterfølgende ændres. Det betyder, at pasningsorloven ikke kan forlænges, opdeles m.v., når aftalen er indgået og personen er blevet ansat. Det er ikke muligt at oppebære offentlige forsørgelsesydelser samtidig med udbetaling af plejevederlag.   Servicelovens § 119 drejer sig om personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Her er det en betingelse, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering, må anses for udsigtsløs og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende.   Denne ordning kan godt etableres som deltidspleje, det vil sige afhængig af nedsat arbejdstid. Plejevederlaget udgør max 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren, i tilfælde af egen sygdom, ville have ret til efter lov om sygedagpenge. Beløbet kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt.   For personer, der ikke er berettiget til plejevederlag jf. ovenstående, kan der udbetales et fast beløb månedligt i plejevederlag. Her gælder også, at der ikke kan udbetales andre offentlige forsørgelsesydelser samtidig med udbetaling af plejevederlag.   Det er derfor i samråd med kommunen, at aftalen i givet fald skal etableres og det vil være kommunen, der vurderer, hvordan ordningen skal sammensættes, og her tage stilling til eventuel fordeling og fortsættelse af det job, som du gerne vil beholde sideløbende.