Gå til hovedindhold

Pensionsforhold

Spørgsmål
Jeg er en dansk statsborger, der som 25-årig flyttede til USA, hvor jeg nu har boet i næsten 31 år. Jeg blev i januar 2000 diagnosticeret med MS og har ikke kunnet arbejde siden april 2006, så jeg er på invalidepension.

Nu da mine børn alle er voksne og fløjet fra reden vil jeg gerne vende hjem til Danmark. Inden jeg når så langt, er jeg dog nødt til at vide om jeg (efter at have arbejdet i kun 6 år inden jeg migrerede) kan få tildelt invalidepension, når jeg kommer hjem?

Hvis der er "grader" af invaliditeten og derfor af støtten, vil jeg også meget gerne høre om det.

Hvem skal jeg desuden tale/skrive med vedrørende muligheder for bolig? Er der andelsboliger til rådighed til mennesker, der kan gå men ikke kan klare trapper?
Svar
Du kan få oplysninger omkring pension til og fra udlandet på: https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/pension/udland-og-pension/folke-og-foertidspension-til-udlandet/Sider/soeg-om-dansk-pension-i-udlandet.aspx

Retten til dansk pension og beregning fremgår af §§ 2, 4 og 5 i lov om social pension: 

§ 2. Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke:

1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen.

2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde udsendt personale ved herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og sådanne personers familiemedlemmer skal have adgang til ydelser efter loven.

§ 4. Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

§ 5. Ret til fuld pension for personer over folkepensionsalderen er betinget af mindst 40 års fast bopæl her i riget.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 40 år.

Stk. 3. Når en førtidspensionist overgår til folkepension fra folkepensionsalderen, udbetales pensionen med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed pensionen hidtil har været fastsat.

En pension vil i givet fald kun udgøre en brøkdel af den fulde pension. Jeg vil derfor anbefale dig konkret at drøfte din situation med Pensionsstyrelsen.

Det er de generelle betingelser, som jeg har nævnt. I Danmark skal arbejdsevnen vurderes, før der kan tages stilling til hvilken støttemulighed, der kan komme på tale. Du kan læse mere om dette i andre besvarelser på Rådgivningspanelet.

Med hensyn til bolig vil du enten kunne kontakte ejendomsmæglere direkte, eventuelt søge på: http://www.boligportal.dk/lejebolig/soeg_leje_bolig.php?gclid=CPOwlvOJ4KACFUMsDgodJiecDQ.