Gå til hovedindhold

Partsrepræsentant

Spørgsmål

Kan det passe, at kommunen kan afvise en fuldmagt fra min hjemmevejleder (SL §85)?

Min hjemmevejleders leder siger, at socialrådgiverne har ret i, at min hjemmevejleder ikke kan hjælpe os sen-hjerneskadede, selvom hun får en fuldmagt af os. Lederen og socialrådgiverne begrunder deres påstand med, at min hjemmevejleder er ansat af kommunen og når hun hjælper borgerne med deres sager, modarbejder hun kommunen og dermed hendes arbejdsplads og det må hun ikke.

Det giver ingen mening i mine ører, hvorfor jeg vil spørge dig, om du kender til lov og praksis vedrørende denne problemstilling? Jeg kunne godt tænke mig at læse den lov, der underbygger påstanden, som lederen og socialrådgiverne kommer med.

Min hjemmevejleder vil rigtig gerne hjælpe mig, men tør ikke rigtig.

Svar

Jeg opfatter det sådan, at din hjemmevejleder skal repræsentere dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

 

Det fremgår af forvaltningslovens § 8:

 

Forvaltningslov

 

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

 

Af vejledningen til forvaltningsloven (Justitsministeriets vejl. af 4.12.1986) fremgår:

 

HVEM KAN REPRÆSENTERE EN PART?

 

39. Der er ikke i forvaltningsloven fastsat regler om, hvem der kan repræsentere eller bistå en part. Parten kan derfor lade sig repræsentere eller bistå af såvel sagkyndige - f.eks. af en advokat eller af en revisor - som af andre. Da den, der repræsenterer andre, i visse tilfælde kan pådrage sig straf- og erstatningsansvar, vil det normalt kunne kræves, at den, der repræsenterer en part, er myndig. Derimod vil der som regel ikke være noget til hinder for, at mindreårige, der har den fornødne modenhed, bistår en part, f.eks. at et barn bistår sine forældre som tolk. Parten vil i almindelighed også kunne lade sig repræsentere af en interesseorganisation.

 

UNDTAGELSER FRA ADGANGEN TIL AT LADE SIG REPRÆSENTERE ELLER BISTÅ AF ANDRE

 

44. Partens adgang til at lade sig repræsentere eller bistå under sagens behandling gælder efter § 8, stk. 2, ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Det er i forarbejderne til bestemmelsen forudsat, at der kun i ganske særlige tilfælde bør nægtes en part adgang til at lade sig repræsentere eller bistå af andre under sagens behandling.

 

Undtagelsesbestemmelsen indebærer, at myndigheden må foretage en konkret afvejning af på den ene side partens interesse i at få den pågældende bistand og på den anden side de hensyn, der taler for at afskære partens adgang til at lade sig repræsentere eller bistå.

 

Undtagelsesbestemmelsen vil f.eks. kunne tænkes anvendt i tilfælde, hvor parten under et møde med myndigheden ønsker sig bistået af flere personer og myndigheden af hensyn til sagsbehandlingen, ro og orden eller af hensyn til andre parter, finder at burde begrænse antallet af bisiddere eller helt at udelukke andre end parterne selv fra at deltage i mødet.

 

Hvis den pågældende repræsentant eller ønskede bisidder er ganske uegnet til at varetage partens interesser eller måske direkte vil kunne skade parten, kan undtagelsesbestemmelsen i særlige tilfælde også tænkes anvendt af hensyn til parten selv.

 

Nu går jeg som sådan ikke ud fra, at den repræsentant, som du har valgt kan betegnes som ganske uegnet.

 

Jeg vil anbefale dig, at anmode om en skriftlig afgørelse.