Gå til hovedindhold

Ordinært arbejde kombineret med fleksjob

Spørgsmål

Jeg er blevet spurgt, om jeg vil forhandle nogle produkter. Det foregår sådan, at jeg selv bestemmer 100% hvor meget, og hvor mange timer jeg vil lægge i det, og at jeg - efter samme regler som selvstændige - køber produkter som videresælges med fortjeneste til mig, hvor jeg kan trække f.eks. kørsel osv. fra i skat.

Er der noget i bestemmelserne om fleksjob-ansættelse, der forhindrer mig i at gøre den slags ved siden af mit fleksjob - f.eks i weekender - hvor jeg ikke passer mit kontorjob, når jeg har overskud? Jeg tænker både hvad angår timer og evt. indtægt. 

Svar

Jeg kan forstå, at du på nuværende tidspunkt arbejder i fleksjob og gerne vil supplere med ordinært arbejde på andre tidspunkter.

Som du kan læse af nedenstående afgørelse fra Ankestyrelsen (SM A-02-03) kan ordinært arbejde kombineret med fleksjob få indflydelse på selve fleksjobbevillingen, det er selvfølgelig op til din kommune. Udgangspunktet ved fleksjob er en nedsat arbejdsevne, som ikke giver mulighed for supplerende jobs. 

Løntilskud - fleksjob - ekstrajob - arbejdsevne


Resumé:

Muligheden for beskæftigelse ved ustøttet arbejde skal indgå i bedømmelsen af arbejdsevnen og hermed af retten til et fleksjob. En kommune kunne ikke pålægge ansøgeren at ophøre med supplerende beskæftigelse, som han havde påtaget sig efter overgang til fleksjob. Kommunen måtte derfor tage stilling til, om der fortsat var ret til fleksjob og i givet fald på hvilke vilkår.

Grundlag:

Om aktiv socialpolitik § 73, stk. 2. lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 og § 71

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte en 40-årig mand, der under opfølgningssamtale med kommunen vedrørende sit fleksjob, oplyste at have et ekstrajob ca. 40 timer om måneden. Ansøger var ansat i fleksjob 22 timer ugentlig med aflønning for 37 timer. Kommunen ydede 50 % løntilskud. Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse om, at ansøger skulle frasige sig sit ekstrajob, idet ansøger ikke kunne udføre arbejde og dermed oppebære lønindtægt samtidig med at være ansat i fleksjob. Ansøger anførte, at det var vigtigt for ham, at bibeholde den sociale kontakt han fik gennem sit arbejde. Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt det var muligt at bestride et ekstrajob ved siden af fleksjobbet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke kunne pålægge ansøger, at ophøre med sin ekstra beskæftigelse, men muligheden for beskæftigelse ved ustøttet arbejde skulle imidlertid indgå i bedømmelsen af arbejdsevnen og hermed af retten til et fleksjob. Ankestyrelsen fandt, at der var sket en sådan ændring i de arbejdsmæssige forhold siden bevilling af fleksjob, at der måtte foretages en ny vurdering af sagen, herunder en ny vurdering af berettigelsen til tilskud til fleksjob og vilkårene herfor. Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse og hjemviste sagen til kommunen med henblik på at undersøge, om ansøger opfyldte betingelserne for berettigelse til fleksjob samt i givet fald på hvilke vilkår.