Gå til hovedindhold

Opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler

Spørgsmål
Jeg har fået en kommunalt anvist bolig gennem socialcenteret. Jeg har ikke fået den gennem handicapcentret, trods det at boligen er anvist pga. mit handicap.

Lejligheden er med elevator. Jeg har søgt om et ergoterapeutisk hjemmebesøg til yderligere optimering af boligen i forhold til min funktionsnedsættelse.

Jeg ønsker primært at søge om vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Jeg har i første omgang fået oplyst, at kommunen ikke giver tilskud til netop disse hjælpemidler.
Kan det være rigtigt? Der er vaskekælder i lejlighedskomplekset, men selv med elevator, har jeg meget svært ved at transportere vasketøjet. Jeg har problemer med opvask, grundet rysten på hænderne og nedsat følesans. Jeg smadrer derfor en del service.
Svar
Jeg kan regne ud, at kommunen har svaret dig ud fra, hvorvidt vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine kan betragtes som sædvanligt indbo. Reglerne fremgår af lov om social service § 113 samt § 19 i bekendtgørelse nr. 987 af 6.8.2007:  

§ 19. Hjælp til anskaffelse af øvrige forbrugsgoder ydes, når betingelserne i § 1 er opfyldt, med et beløb svarende til 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
Stk. 2. Der kan ud over støtte efter stk. 1 ydes hjælp til betaling af forskellen mellem prisen på et almindeligt standardprodukt og prisen på det bedste egnede og billigste produkt. Hjælpen ydes, hvis der foreligger ganske særlige forhold ved den nedsatte funktionsevne, som nødvendiggør anskaffelse af et forbrugsgode, der
1) er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller
2) nødvendiggør særlig indretning.
Stk. 3. Hvis forbrugsgodet på grund af den nedsatte funktionsevne udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, således at ansøgeren ikke kan benytte produktet efter sit formål som forbrugsgode, omfatter hjælpen den fulde anskaffelsespris på det bedst egnede og billigste produkt. Hjælpen kan ydes som udlån.
Stk. 4. Computere med standardsoftware, der understøtter hjælpemidler til blinde og svagsynede, dækkes med den fulde anskaffelsespris til det bedst egnede og billigste produkt. Hjælpen kan ydes som udlån.
Stk. 5. Der ydes kun hjælp efter denne bestemmelse, når udgiften i den enkelte ydelsessituation overstiger 500 kr.
Stk. 6. Der ydes ikke hjælp efter denne bestemmelse til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx almindelige stole, borde, senge, telefoner, Tv-apparater, videomaskiner, båndoptagere m.v., som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.  

Ankestyrelsen har truffet principafgørelse 260/09:  

Hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - opvaskemaskine

Resumé:
En opvaskemaskine var ikke et forbrugsgode, der indgik i sædvanligt indbo, og som normalt fandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der kunne derfor ydes hjælp til en opvaskemaskine efter servicelovens bestemmelser om bevilling af forbrugsgoder, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt.
Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse.  

samt C-31-02;  

Hjælpemiddel - lejebolig - ejerbolig - forbrugsgode - sædvanligt indbo - vaskemaskine - samfundsudviklingen

Resumé:
En kvinde var ikke berettiget til hjælp til udskiftning af en vaskemaskine, da Ankestyrelsen fandt, at der var tale om et forbrugsgode, der normalt indgik i sædvanligt indbo, og som normalt forefandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det.
Ankestyrelsen lagde vægt på udviklingen i den almindelige levestandard, på folks forbrugs- og levevaner, på samfundsudviklingen og på, at langt den overvejende del af alle danske husstande har adgang til vaskemaskine i hjemmet.
Ankestyrelsen bemærkede, at det ikke havde betydning for vurderingen af, hvorvidt en vaskemaskine var sædvanligt indbo, om ansøgeren boede i ejerbolig eller i lejebolig.*)  

Du vil kunne hente afgørelserne på Ankestyrelsens hjemmeside http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=7   

Jeg vil anbefale dig at anmode om en skriftlig afgørelse, ligesom din kommune også skal vejlede dig om muligheden for evt. ansøgning om økonomisk hjælp til dækning af udgiften. Det vil bero på en økonomisk vurdering.  

Kommunen skal ligeledes vejlede dig om dine muligheder for evt. praktisk hjælp til løsning af de opgaver, som du ikke selv er i stand til.