Opfølgning
d. 9 januar 2010

Til juni skal jeg genansøge §100 første gang. Hvordan foregår det? Skal jeg selv tage initiativ til genansøgningen eller sker det automatisk?

Jeg har også et spørgsmål vedrørende den nye grønne check, som jeg hørte, at en folkepensionist havde modtaget, fordi hans varmeregning var sat 15% op. Mit spørgsmål lyder: Er det kun folkepensionister og ikke førtidspensionister, der får denne check?

Jeg er samlevende førtidspensionist på den nye ordning. Vores elregning er steget med over 2000 kroner, trods et mindre forbrug, så en grøn check ville falde lunt lige nu. Men er jeg/vi berettiget til få en grøn check?

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at din sag om merudgiftsydelse skal genvurderes. Der skal ske opfølgning på merudgiftsydelse med jævne mellemrum, som hovedregel mindst en gang årligt. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 8:

Genvurdering

§ 8. Kommunen foretager mindst én gang årligt en genvurdering af ansøgerens forventede nødvendige merudgifter i det kommende år.

Stk. 2. Ved uventede og høje udgifter, som forventes at være blivende, skal aftalen revideres snarest. Det samme gælder i de tilfælde, hvor udgifterne er lavere end oprindelig antaget. Den årlige opfølgning vil herefter skulle fastsættes senest et år efter det tidspunkt på året, hvor den nye aftale blev indgået.

Stk. 3. Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter, at den pågældende allerede er berettiget til merudgiftsydelse efter lovens § 100.

Stk. 4. For væsentlige ændringer i den pågældendes situation og behov, som er af midlertidig karakter, kan ydelsen reguleres for et kortere tidsrum. Tidspunktet for den årlige opfølgning fastholdes.

Genvurdering/opfølgning sker på kommunens initiativ og udbetaling af ydelsen fortsætter indtil der eventuelt træffes en anden afgørelse.

Førtidspensionister (tilkendt før 1.1.2003) og folkepensionister har med virkning fra 1.1.2010 fået ekstra forhøjelse af pensionstillægget, ligesom formuegrænsen ved ældrecheck for folkepensionister er forhøjet.

Førtidspensionister efter reglerne efter 1.1.2003 er ikke omfattet af disse regler.

Skrevet d. 9 januar 2010