Gå til hovedindhold

Muligheder for retshjælp

Spørgsmål

Kan man få retshjælp til bodeling, deling af børn og gæld? Jeg er på vippen til at blive enlig mor, men det står desværre svært til, rent økonomisk, så derfor mit spørgsmål.

Svar
Dit spørgsmål giver mig anledning til kort at beskrive de retshjælpsformer der er.

I større byer er der etableret private retshjælpsinstitutioner. Oplysning herom, herunder åbningstider m.v. kan fås ved telefonisk henvendelse til det lokale dommerkontor.

Retshjælp hos disse ydes dels som mundtlig rådgivning, dels i form af begrænset skriftlig sagsbehandling, for eksempel hjælp til klage over huslejeforhøjelse, flytteopgørelse og lignende. Det kræver at man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. jf. nedenfor.

De steder, hvor der ikke er retshjælpskontorer, kan der rettes henvendelse til advokatvagten, der alene yder mundlig rådgivning.

Offentlig retshjælp, er tilskud til advokathjælp til rådgivning og udfærdigelse af enkelte skrivelser. Det kræver ligeledes, at de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt. Staten yder tilskud på kr. 630,00 kroner incl. moms, egenbetaling er kr.210,00 kroner. Er der tale om en egentlig tvist er tilskudet kr. 960,00 kroner og egenbetalingen kr. 960,00 kroner. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at sagen kan afsluttes med det arbejde, der er dækket under retshjælp.

Privat tegnede forsikringer indeholdende retshjælpsdækning, dækker generelt ikke sager vedrørende separation/skilsmisse, forældremyndighed, bodeling m.v. og relaterer sig i øvrigt alene til retssager.

Fri proces relaterer sig ligeledes til retssager og søges ved Civilstyrelsen. I ægteskabssager, sager om forældremyndig og bidrag, søges fri proces som hovedregel ved retten, hvor sagen skal anlægges.

De økonomiske betingelser for fri proces er i 2010, at ens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst og eventuel aktieindkomst er kr. 275.000,00 kroner eller derunder for enlige. For ægtefæller/samlevende samlet kr. 350.000,00 kroner eller derunder. Der er børnetillæg på kr. 48.000,00 kroner pr. barn under 18 år, som bor eller overvejende forsørges hos ansøgeren.

Det er årsopgørelsens tal for 2008, der lægges til grund og fra december 2010 årsopgørelsen for 2009.

Som jeg forstår dit spørgsmål, må det være at starte med indgivelse af ansøgning om separation/skilsmisse til statsforvaltningen, og opnås der ikke enighed der, skal der ansøges om fri proces.

Mit råd vil være, at få talt med en advokat og spørge om vedkommende vil tage sagen, når den af statsforvaltningen sendes til retten. Oplys på statsforvaltningen, hvem der repræsenterer dig under sagen.

Skemaer, der skal anvendes, ligger på statsforvaltningens hjemmeside, www.statsforvaltning.dk, under blanketter. Kontakt eventuel retshjælpsinstitution, hvis der er behov for hjælp til at udfylde skema - sagsbehandler ved kommunen kan også spørges.

Deling af gæld, som du anfører der er tale om, skal aftales med kreditor. Deling i øvrigt af et fællesbo, hvor aktiverne er større end passiverne, henhører under skifteretten, hvor der også kan søges om fri proces.

Jeg håber dette belyser de muligheder, der er, og er der mere konkrete spørgsmål, jeg kan være behjælpelig med, må du spørge igen.