Gå til hovedindhold

Medlemskab af Danmark og refusion

Spørgsmål

Angående merudgift til medicin - jeg læste et sted at det ikke gælder, hvis man er medlem af "sygeforsikringen Danmark". Man betaler da for at være medlem. Jeg vil også gerne vide om merudgifter er penge fra kommunekassen. Har hørt at staten har givet til merudgifter, men pengene blev brugt til andet f.eks. at reparere veje.

Svar
Det fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15.2.2011 pkt. 61, her er et uddrag:  

Der kan kun ydes tilskud efter servicelovens § 100 til den del af udgiften, som ikke kan dækkes efter f.eks. sundhedsloven eller fra Sygeforsikringen Danmark eller andre private sygeforsikringer/ordninger.  

Refusionsreglerne fremgår af lov om social service § 177:

§ 177. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til:
1) Tilskud efter § 41 til merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
2) Hjælp efter § 42 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne m.v.
3) Gratis advokatbistand, jf. § 72.
4) Tilskud efter § 100 til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
5) Boformer efter §§ 109 og 110, herunder udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med boformen.