Gå til hovedindhold

Løntilskud

Spørgsmål
Jeg står overfor at skulle ansættes i fleksjob, og har i den forbindelse et spørgsmål vedrørende opgørelse af det kommunale løntilskud.

Beregnes løntilskud til fleksjob som specialkonsulent (omfattet af statens akademikeroverenskomst) på baggrund af basislønnen for specialkonsulenter, eller på baggrund af basislønnen for nyuddannede akademikere?

I overenskomsten er angivet, at basislønnen for nyuddannede i overenskomstens §4 udgår i tilfælde af ansættelse som special- eller chefkonsulent. I stedet gælder de særlige (højere) grundlønninger for konsulenter, der er fastsat i overenskomstens bilag 4.
Såfremt man ikke tager hensyn til stillingsbetegnelsens betydning for overenskomstens indhold, har jeg svært ved at se, hvordan nogen fleksjobber kan komme i nærheden af grænsen for løntilskud på omkring 450.000 kroner - der er jo i så fald næppe en mindstelønning i nogen overenskomst, der i så fald vil komme i nærheden af denne grænse.
Svar
Reglerne om løntilskud til arbejdsgiver for personer i fleksjob fremgår af beskæftigelsesindsatslovens § 71:  

§ 71. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob.
Stk. 2. Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Tilskuddet er halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.
Stk. 3. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.
Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.
Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.
Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge.
Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler herom.
Beløb 2011 kr./år kr./t
Maksimum for løntilskud kr./år kr./t.
Tilskud til arbejdsgiver årligt, højst  
- 1/2 refusion 226.722 117,84
- 2/3 refusion 302.297 157,13  

Ankestyrelsen har truffet principafgørelse vedr. mindste overenskomstmæssig løn og jeg tænker, at denne afgørelse måske kan give dig en nærmere besvarelse på dit spørgsmål:  

Løntilskud - overenskomstmæssig mindsteløn - specialistfunktion    

Resumé: Ved beregning af løntilskuddet ved oprettelse af et fleksjob skulle det aktuelle ansættelsesområde forstås som den aktuelle funktion.
En kvinde, der i en årrække havde varetaget en specialistfunktion og var aflønnet svarende hertil, skulle have beregnet sit løntilskud i fleksjob på grundlag af grundlønnen for en specialist.
Kommunen havde ved oprettelsen af fleksjob anført, at hun skulle varetage sine nuværende arbejdsfunktioner med nedsat timetal og havde ikke under sagens behandling rejst tvivl om, hvorvidt den hidtidige lønindplacering var i overensstemmelse med arbejdsfunktionerne.

Grundlag:
Om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005. § 71, stk. 3
Sagsfremstilling:
En kvinde blev ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads. I kommunens journalark var det vurderet, at et fleksjob på nuværende arbejdsplads og i nuværende arbejdsfunktion var den rette sociale foranstaltning.
Kommunen fastsatte løntilskuddet svarende til en nyuddannet med tillæg for en specifik efteruddannelse.
Kvinden ankede afgørelsen og anførte, at hun ikke arbejdede i en basisstilling, men i en specialiststilling, og at hun burde aflønnes herefter.
Hun indsendte dokumentation for, at hun flere år tidligere var udnævnt til specialist med tilsvarende løntrin.
Udnævnelsen var begrundet med, at hun varetog specialistopgaver og havde en særlig funktion som koordinator.
Det sociale nævn ændrede afgørelsen og fastsatte lønnen svarende til grundlønnen for en specialist.
Kommunen klagede og anførte, at der kunne være tvivl om, hvordan begrebet mindsteløn skulle forstås. Kommunen ønskede afklaret, om der gjaldt andre regler ved fastholdelse i en tidligere stilling end for nyansatte. Kommunen satte spørgsmålstegn ved, om den aktuelle stilling ved ledighed ville blive opstået som specialiststilling, og om man kunne uddanne sig til specialist.
Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis ved fastsættelse af løntilskuddets størrelse ved bevilling af fleksjob.
Afgørelse:
Løntilskuddet skulle beregnes på grundlag af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Ved overenskomstmæssig løn skulle forstås den løn, som den pågældende funktion berettigede til.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden flere år tidligere var udnævnt til specialist med heraf følgende lønindplacering, og at kommunen under sagens behandling ikke havde rejst tvivl om, hvorvidt de pågældende funktioner berettigede til denne indplacering. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kommunen ved bevillingen af fleksjob havde forudsat, at kvinden skulle varetage sine hidtidige arbejdsfunktioner med nedsat timetal.
Ankestyrelsen tiltrådte på denne baggrund nævnets afgørelse om at løntilskuddet skulle beregnes på grundlag af basislønnen for en specialist.

SM N-12-06. Udsendt 9-09-2006. Afgjort 26-04-2006. Den Sociale Ankestyrelse j.nr. 2000230-06