Gå til hovedindhold

Hvordan søger man gældssanering

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide hvordan man søger gældssanering?

Jeg er en alene-mor der fik sclerose for 4 år siden. Jeg sidder med en gæld på ca. 200.000 kr. Jeg er lige flyttet til en anden bolig, da jeg ikke kunne klare trapper mere og jeg har desuden fået en invalidebil.

Jeg får førtidspension, betaler 2700 kr om måneden på min gæld samt 2000 kr hver 3. måned.

Efter alt det ovenstående og min generelle økonomiske situation, kan jeg slet ikke se mig komme ud af min gæld mere. Jeg synes slet ikke jeg har styr på min økonomi mere - min datter og jeg har 3500 kr om måneden til kost, tøj, sæbe, vaskepulver, benzin, medicin, lidt hygge til hende og reparationer på bilen. Alt i alt hænger det altså slet ikke sammen.

Kan det mon lade sig gøre at søge noget gældssanering, nu hvor min sygdom har gjort at jeg/vi har skulle have anden bolig og bil og derfor ikke længere kan få det hele til at hænge sammen?

Svar

Kort og helt generelt kan jeg oplyse, at ansøgning om gældssanering indgives til skifteretten i den retskreds hvor man har bopæl. Ansøgningsskema, oversigt over spørgsmål om gældssanering og en kort vejledning findes på www.domstol.dk, under: Blanketter - gældssanering. Det fremgår af ansøgningsskemaet hvilke bilag, der skal medsendes til skifteretten.

Man indkaldes, efter indsendelse af ansøgning, til et møde i skifteretten, hvor der tages stilling til, om gældssaneringssagen kan indledes. Sker det, udmelder skifteretten en advokat - medhjælper - der forestår selve behandlingen af sagen, samt udarbejder gældssaneringsforslag.

Forslaget indsendes til skifteretten og der berammes møde med kreditorerne, hvilket meddeles disse, tillige med at de får tilsendt forslaget. På mødet tager skifteretten stilling til om der kan afsiges kendelse om gældssanering.

Skifteretten indleder sagen, hvis der er rimelig udsigt til at der kan afsiges kendelse om gældssanering. Det er der ikke, hvis:

1. skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede,

2. skyldneren har handlet uforsvarligt, og en ikke uvæsentlig del af gælden:

a. er stiftet på et tidspunkt,hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser,

b. er pådraget ved finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation,

c. er stiftet med henblik på forbrug.

d. er gæld til det offentlige, der er oparbejdet systematisk

3. en ikke uvæsentlig del af gælden er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold,

4. skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selvom der har været rimelig mulighed herfor,

5. skyldneren har indrettet sig med henblik på gældssanering.

Man ser tillige på gældens størrelse, gældens alder, de udgifter skyldneren har - altså en lang række vurderinger indgår i skifterettens afgørelse om sagen kan indledes.

Rådighedsbeløbet er i 2009, for en voksen, kr. 5.170,00. For børn afhænger det af barnets alder:

0-1 år kr.1.410,00

2-6 år kr. 1.810,00

7-17 år kr.2.600,00.

Det bemærkes, at der laves særskilt børnebudget, hvor børnefamilieydelse, børnebidrag og forhøjet børnetilskud indgår som indtægt for barnet, og hvor børnepasning og SFO indgår som udgift. Giver børnebudgettet underskud "fratrækkes dette i det samlede budget, medens" overskud "ikke medtages som indtægt.

Om du specifikt har mulighed for at få indledt en gældssaneringssag, er vanskeligt at svare på, da det som nævnt beror på en lang række konkrete forhold.

Du skal være opmærksom på, at boligindskudslån og eventuelle lån til invalidevogn ikke vil være omfattet af gældssaneringen.

Jeg synes, du skal prøve at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til skifteretten, medmindre du af ovenstående kan se, at der er forhold, der gør, at du ikke vil have mulighed for at få en sag startet.