Gå til hovedindhold

Hvilke udgifter 2

Spørgsmål

Reglerne om merudgiftsydelse har siden 2003 været fulgt nøje. Ankestyrelsen, som er den øverste klageinstans her i landet, har gennem afgørelser i årene medvirket til en praksis på området. Som følge heraf har flere, i årenes løb, erfaret, at der ved opfølgning på merudgiftsydelsen er sket reduktion af tidligere bevilgede beløb.

Med hensyn til udgifter til handicapbil har Ankestyrelsen truffet afgørelse SM C-13-08.

Denne afgørelse handler om en svært handicappet person, som er kørestolsbruger. Denne person ansås for at være berettiget til at få dækket nødvendige benzinudgifter til fritidskørsel som merudgift, beregnet som forskellen mellem benzinforbruget i den bevilgede kassebil og benzinforbruget i en personbil af normal størrelse. Samme udregning blev anvendt i forbindelse med dækning af forsikringsudgift.

Afgørelsen kan, i sin fulde ordlyd, læses på Ankestyrelsens hjemmeside under Principafgørelser. Der findes ligeledes andre afgørelser vedrørende dækning af udgifter til befordring SM C-04-06, C-02-06, C-31-06 og SM C-37-07, der gør op med, at Falck-abonnement ikke anses som en merudgift.

Befordringsudgifter til behandling er som udgangspunkt en udgift, der dækkes som merudgift, hvorimod udgifter til behandling ikke anses som merudgifter, men udgifter, der forudsættes afholdt indenfor rammerne af den gældende lovgivning på sundhedsområdet.

Udgifter til behandling kan, i nogle situationer, søges dækket efter anden lovgivning, hvor der udover nødvendigheden af behandlingen også lægges vægt på ansøgers økonomiske forhold.

Med hensyn til vedligeholdelse af ejendom, lægges der i afgørelserne vægt på, hvorvidt der er andre i husstanden, som forudsættes at kunne påtage sig denne opgave. Ankestyrelsen har truffet afgørelsen SM C-15-05, hvor en person, som boede alene efter en konkret vurdering kunne få dækket udgifter til maling af sin lejlighed.

Merudgiftsydelser er individuelle fra person til person og som nævnt lægges visse retningslinier ved ankeafgørelser. På Scleroseforeningens hjemmeside. under , er også nævnt eksempler på merudgifter.

Husk, at der ved genvurdering af dine merudgifter skal udarbejdes samtaleskema, aftaleskema og sammenfatning af funktionsevnen. Se SM C-40-07.

Svar

Jeg fik bevilget dækning af merudgifter efter § 100 primo 2007. For min VW handicapbus besluttede sagsbehandleren, at jeg skulle have alle udgifter til reparation og service betalt 100 %, samt betalt udgift til forsikring 100%. Herudover modtager jeg 1 kr. pr. km., efter et system baseret på bustakster - som jeg i øvrigt ikke forstår - på i alt kr. 4.680 om året. Jeg kører årligt ca. 14.000 km i alt.

Mit spørgsmål lyder:

Jeg har netop været til fornyelsesmøde om beviligen og nu er meldingen, at sagsbehandleren ønsker oplysninger om, hvor mange km. jeg kører sammen med min hustru - dermed kan sagsbehandleren beregne hvor mange km jeg kører selv.

Det er vidst noget med at disse fælles km ikke vil blive medregnet, men ellers vil jeg modtage kr. 1 for resten. Til gengæld vil jeg ikke modtage dækning af merudgifter til drift og vedligeholdelse herudover.

Jeg har, lige fra første møde primo 2007, spurgt efter, hvilke regler der refunderes efter andre steder, fordi jeg ikke ønsker debat om, hvad jeg er berettiget til, men blot have min ret efter loven. Der har, i løbet af de sidste par år, været en række diskussioner om betaling af service og lignende på bilen.

Kan I hjælpe mig med, hvorledes reglerne skal fortolkes?

Herudover er jeg også stødt på et problem, vedrøremde at vores parcelhus skulle have behandlet træværket. Det er en jeg tidligere selv har løst, inden jeg blev handicappet. Nu har jeg ladet regningen indgå i ansøgning om § 100, fordi jeg anser det for at være en merudgift, da det er hjælp jeg er nødt til at købe.

Er denne ansøgning realistisk?