Gå til hovedindhold

Hvilke tilbud

Spørgsmål
Når man som scleroseramt ikke kan fungere i eget hjem mere, hvilke muligheder findes der så? Hvordan er man stillet økonomisk, med hensyn til egenbetalng, i forhold til videre pleje?
Svar

Lov om social service indeholder tilbud om særlig indsats for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er blant andet at; forebygge at problemerne for den enkelte forværres, forbedre den enkeltes muligheder for livsudfoldelse gennem kontakt og tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, samt yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig - herunder i botilbud efter lov om almene boliger med videre, eller i botilbud efter lov om social service.

Konkret betyder det, at der skal ske en løbende vurdering af de støttemuligheder, der er behov for. Hjælpen kan ydes som døgnhjælp i eget hjem, eller der kan gives tilbud om plejebolig. Der kræves ikke betaling når hjælpen efter lovens §§ 83 stk. 1, 84 og 85 er varig. Det betyder, at visiteret personlig hjælp og praktisk bistand til en person med en varig nedsat funktionsevne er gratis. Der betales husleje, lys, varme og lignende i plejeboliger, ligesom der kræves betaling for madservice og lignende efter kommunens fastsatte takster.

Du kan orientere dig nærmere i lov om social service kapitel 15 og 16 samt i vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse med videre, nr. 2 af 5.12.2006. Reglerne kan findes på www.retsinfo.dk

Kommunen er herudover forpligtet til at oplyse sine borgere om hvilke tilbud, der er til rådighed for borgerne, samt prisniveau. I forbindelse med kontakt til kommunen skal jeg gøre opmærksom på, at man som borger har ret til at få kopi af sine akter i kommunen ligesom afgørelser skal være skriftlige med begrundelse og henvisning til lovhjemmel og klagevejledning.