Gå til hovedindhold

Hjælpemiddel - rolator

Spørgsmål

Min kommune har godkendt min ansøgning om en rollator, men den vil kun betale hele udgiften til kommunes model, som ikke er egnet til at medtage i min bil, og kommunes model kan jeg derfor ikke bruge på mit arbejde. Kommunen tilbyder at betale det halve af udgiften til den rollator, som jeg skal bruge af arbejdsmæssige årsager. Er det korrekt?

Svar

Umiddelbart kan jeg undre mig over, at kommunen ikke har kunnet tilgodese dit behov for at kunne medbringe rollator. Jeg er i tvivl om det er fritvalgs mulighederne, som man har tilbudt dig?  Det fremgår af bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (nr. 1432 af 23.12.2012) § 6,

§ 6. Efter § 112, stk. 3, i lov om social service kan ansøgeren vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale, og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 2. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 1 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Stk. 3. Ved indkøb af hjælpemidler efter reglerne i § 112, stk. 3, i lov om social service skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgerens evt. egenandel er fratrukket.

Stk. 4. Det er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler indkøbt efter reglerne i § 112, stk. 3, i lov om social service, at det hjælpemiddel, som ansøgeren har valgt, opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som kommunalbestyrelsen har opstillet. Det er ansøgerens ansvar at sikre dette.

Men det må jo fremgå nærmere af afgørelsen. Jeg forstår, at kommunen har besluttet at bevilge rollator til din arbejdsplads i h. t. servicelovens § 113, som forbrugsgode, hvor du skal betale halvdelen selv. Umiddelbart kan det også undre mig. Helt konkret skal du selvfølgelig have en skriftlig afgørelse med henvisning til lovhjemmel og begrundelse. Afgørelsen skal også indeholde en klagevejledning.

Jeg vil foreslå dig at gøre brug af din mulighed for at drøfte afgørelsen med den socialrådgiver i Scleroseforeningen, der er tilknyttet det område du bor. Se nærmere herom på Scleroseforeningens hjemmeside.