Gå til hovedindhold

Handicapbil, flytning 2

Spørgsmål
Den 30. september 2008 fik jeg bevilget en trivselsbil af kommunen. Selve bilkøbet blev effektueret d. 1. maj 2009.

Efter at min mand er gået på efterløn, har vi besluttet at vi d. 15. juli flytter til vores sommerhus, som ligger i en anden kommune. I den forbindelse kontaktede jeg vores nuværende bopælskommunes bilteam telefonisk d. 23. maj, for at orientere dem om sagen og for at få afklaret den fortsatte procedure angående afviklingen af billånet fra kommunen.

Jeg fik, til min overraskelse at vide, at i sådan en situation som en fraflytning fra kommunen, ville det blive nødvendigt med en revurdering af min sag. Altså, at jeg ville kunne risikere at miste min bevilling til trivselsbilen.

Er denne oplysning korrekt, og i givet fald hvad vil det så betyde for mig?

Økonomien i bilen er: Bevilget lån kr. 118.694, særlig indretning kr. 34.791. Samlet bevilling kr. 153.485. Desuden indgik byttepris på gammel bil kr. 30.000, egenbetaling kr. 69.187. Bilens totalpris kr. 252.672.

Ved telefonsamtalen med kommunen fik jeg at vide, at kommunen var hårdt spændt op med mange opgaver, hvorfor jeg forudser en lang sagsbehandlingstid.

Grundet min sygdom har vi desuden besluttet at opholde os i Sydspanien i månederne januar, februar og marts 2012. Hvad nu hvis sagen bliver behandlet, mens vi opholder os i udlandet?
Svar
Principielt kan der ske frakendelse af støtte til bil, såfremt forudsætninger ændres. Det er dog ikke normal praksis ved flytning, med mindre flytning sker til botilbud/plejehjem. En eventuel frakendelse kræver en sagsbehandling med indhentning af fornødne oplysninger, begrundelse, afgørelse med henvisning til lovhjemmel og klagemulighed.

Betaling af afdrag skal fortsat ske til bevillingskommune - i dit tilfælde altså den kommune i bor i på nuværende tidspunkt.

Jeg vil derfor anbefale dig at tage situationen med ro.

Noget andet er imidlertid ophold i udlandet, disse forhold er beskrevet i en speciel udenlandsbekendtgørelse jf. nedenstående:

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet:

I medfør af § 2, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, fastsættes:

§ 1. Hjælp efter serviceloven er betinget af, at modtageren opholder sig lovlig her i landet, jf. lovens § 2, stk. 1. Stk. 2. Under midlertidige ophold i udlandet bevares dog retten til hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 45, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 114 og 118 efter reglerne i bekendtgørelsen.

§ 2. Det er en betingelse for at bevare retten til hjælp i udlandet, at modtageren inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, samt at kommunen løbende kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes, jf. § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 3. Ved midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer modtageren de typer af hjælp, der er nævnt i § 1, stk. 2, uden at ansøge kommunen herom. Dog skal betingelserne i § 2 være opfyldt. Ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en måned, skal modtageren, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om bevarelse af hjælp. Den periode, i hvilken hjælpen i det enkelte tilfælde kan bevares, afhænger af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen.

Stk. 2. Når modtageren deltager i aktiviteter, der er led i aktivering eller revalidering, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik, eller deltager i en uddannelse i udlandet, der berettiger til statens uddannelsesstøtte i udlandet, jf. bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), kan modtageren bevare hjælpen nævnt i § 1, stk. 2, i hele perioden. Modtageren kan i disse tilfælde anvende tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 96 til ansættelse af hjælpere i udlandet. Hjælpen ydes under hensyn til lønniveauet i det pågældende land, dog maksimalt med det beløb, der ville blive ydet her i landet til dækning af det tilsvarende behov. Hvis modtageren vælger at medbringe hjælpere, kan tilskud hertil ikke overstige det tilskud, der ville blive ydet her i landet til dækning af det tilsvarende behov, og der kan ikke ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter til hjælperen efter servicelovens § 96 eller som merudgift efter servicelovens § 100.

Stk. 3. Når modtageren har behov for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, jf. bekendtgørelse nr. 594 af 11. juni 2009 om ret til sygehusbehandling m.v., samt artikel 22, stk. 1, c) og stk. 2 i EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl., eller behandlingstilbud, kurophold e.l., som er betalt af det offentlige, kan modtageren bevare hjælpen nævnt i § 1, stk. 2, i hele perioden.

Stk. 4. Retten til ansættelse til pasning af nærtstående efter servicelovens § 118 bevares, når den person, der har et pasningsbehov, har et midlertidigt ophold i udlandet. Personen, der har et pasningsbehov, skal opfylde de betingelser, der er nævnt i § 2.

§ 4. Der kan ikke ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter efter servicelovens §§ 45 og 97 eller som merudgift efter servicelovens §§ 41 og 100 ved ledsagelse til udlandet, jf. dog § 5.

§ 5. Ud over den hjælp, der efter reglerne i denne bekendtgørelse kan bevares under midlertidige ophold i udlandet, kan der i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1128 af 13. november 2006 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet.

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1296 af 15/12 2009.

Der er også regler om udenlandsophold og efterløn.

Jeg går ud fra, at du/I har familie/venner, der er opmærksom på post mens I er bortrejst fra landet.

Du kan eventuelt kontakte din socialrådgiver i Scleroseforeningen for nærmere personlig rådgivning.