Gå til hovedindhold

Fritagelse for afgift

Spørgsmål

Efter ca. 35 år med MS er jeg tvunget til bil med automatgear, så for tre år siden anskaffede vi en bil på gule plader, da hvide er dobbelt så dyrt.
Gulplader er desværre pålagt "misundelsesafgift" så den er dyr i drift. Bekendte har spurgt hvorfor jeg ikke har henvendt mig til SKAT, for at få afgiftsnedsættelse, kan man det?

Hvad er næste træk, hvis kommunen smiler sødt og svarer NEJ?
Er det sagsbehandleren der bestemmer behovet?
 

Svar

Dine bekendte tænker på muligheden for afgiftsfritagelse efter lov om social
service § 114. Reglerne om afgiftsfritagelse er nærmere beskrevet i
bekendtgørelse nr. 1123 af 2.12.2011 pkt. 10:

Afgiftsfritagelse

§ 10. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter, jf.
stk. 2 og 3, når det vurderes, at ansøgeren er berettiget til støtte til køb
af bil efter § 114 i lov om social service og §§ 1-4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Efter § 16, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. kan
personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service
kan opnå støtte til køb af bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for
privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er
registreret for og benyttes af den pågældende.
Stk. 3. Efter § 7, stk. 1 og 3, i lov om afgift efter brændstofforbrug for
visse personbiler kan personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter
lov om social service kan opnå støtte til køb af en bil, fritages for
afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales
udligningsafgift efter de satser, der er fastsat i § 3, stk. 1, B, i lov om
afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. Afgiftsfritagelsen
og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og
benyttes af pågældende.

Stk. 4. Efter § 2, stk. 1, nr. 6, litra b, i lov om registreringsafgift af
motorkøretøjer mv. er køretøjer fritaget for registreringsafgift, hvis
køretøjet er omfattet af § 5 a, stk. 1, nr. 2, i lov om registreringsafgift
af motorkøretøjer, jf. bekendtgørelse nr. 124 af 8. februar 2011 af lov om
registreringsafgift af motorkøretøjer, og fritaget for vægtafgift efter § 16
i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., eller fritaget for afgift efter
§ 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, eller som
eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for
kørestolsbrugere.

Betingelsen er, at du vil være berettiget til støtte til bil. De nærmere
regler herom er beskrevet på Scleroseforeningens hjemmeside under
Lovgivning - Transport - Handicapbil.

Jeg vil anbefale dig, at orientere dig nærmere om disse regler og dernæst
kontakte din kommune med henblik på vurdering af en ansøgning.

Der skal foreligge en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Hvorvidt det er den enkelte sagsbehandler eller et team, der afgør sagen ændrer ikke på, at der skal foreligge en afgørelse.

Husk, at du har ret til at se alle sagens akter.