Gå til hovedindhold

Frakendelse af handicapbil

Spørgsmål

Jeg flyttede til en anden kommune for et par år siden. Her har man fundet, at jeg ikke er berettiget til støtte til handicapbil og afgiftsfritagelse, og kommunen har afmeldt bilen hos Skat med udgangen af april 2013, og jeg må således sælge den. Lånet er betalt ud til september 2014, så der er en restgæld.

Jeg har klaget over afgørelsen indenfor 4 ugers fristen, som var d. 19. april. Jeg forventer ikke at kommunen ændrer deres afgørelse, og så vidt jeg forstår skal de så sende min klage videre til Det Sociale Nævn? Hvis det skulle ske, at Det Sociale Nævn giver mig medhold i min klage, hvordan står jeg så med hensyn til min handicapbil, da den jo er solgt?

Svar

Du skriver ikke med hvilken begrundelse, du er frakendt handicapbil. Jeg vil derfor gøre dig opmærksom på vejledningens pkt. 242:

242. Ifølge bilbekendtgørelsens § 19, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen eftergive en eventuel restgæld i en bil, som et barn eller en voksen har fået frakendt, hvis frakendelsen sker som følge af ændringer i funktionsnedsættelsen eller andre ændringer, som skyldes den nedsatte funktionsevne. Det betyder, at hvis frakendelse af støtte sker som følge af ændringer i funktionsnedsættelse, som modtageren af bilstøtte ikke selv er herre over, skal en evt. restgæld i bilen eftergives. Det kan f.eks. være, hvis en forværring af funktionsevnen betyder, at det bliver nødvendigt for støttemodtageren at flytte til et botilbud, hvilket medfører, at støttemodtageren ikke længere opfylder kørselskravet. Det er en betingelse, at et provenu fra salg af bilen anvendes til at dække restgælden. Eftergivelse kan derfor ikke ske i tilfælde, hvor støttemodtageren vælger at beholde bilen efter frakendelsen, med mindre der foretages en vurdering af bilens værdi, som herefter lægges til grund for vurdering af indfrielse af restgælden. Eftergivelse kan ikke ske i tilfælde, hvor modtageren selv fravælger støtten, uden dette er begrundet i ændringer, der skyldes den nedsatte funktionsevne.

Kommunen har mulighed for at  give en klage opsættende virkning. Det betyder, at kommunen kan vente med at effektuere afgørelsen til klageinstansen har truffet afgørelse. Det fremgår af retssikkerhedsvejledningen. Du skal derfor rette henvendelse til din kommune herom. Nedenstående er klip fra retssikkerhedsvejledningens pkt. 228:

Klager har ikke opsættende virkning

228. Klager, som behandles efter kapitel 10 i retssikkerhedsloven, har som hovedregel ikke opsættende virkning, jf. § 72, stk. 1. Det har ingen betydning, om der er sandsynlighed for, at klager får medhold i sin klage. Efter Ankestyrelsens praksis kan en myndighed tillægge klager over egne afgørelser opsættende virkning. Dette fremgår af forarbejderne til § 72.

Myndigheden skal senest samtidig med den materielle afgørelse tage stilling til spørgsmålet om opsættende virkning. Hvis myndigheden beslutter, at en klage over en afgørelse skal have opsættende virkning, skal dette fremgå af afgørelsen i sagen eller meddeles til borgeren samtidig med afgørelsen. Forhold, der kan tale for, at en myndighed tillægger en klage over en afgørelse opsættende virkning kan være, at der er en vis tvivl om afgørelsen og at dens iværksættelse vil have vidtrækkende konsekvenser for borgeren eller myndigheden, som ikke – eller kun vanskeligt – lader sig genoprette.

SM R-6-03: Ankestyrelsen fandt, at der kan klages over et afslag på at tillægge en klage opsættende virkning. Ankestyrelsen lagde vægt på, at det følger af retssikkerhedsloven, at klage over en afgørelse ikke - bortset fra enkelte lovbestemte undtagelser - har opsættende virkning, men at en myndighed, ifølge lovbemærkningerne, har mulighed for at give sine egne afgørelser opsættende virkning. Ankestyrelsen lagde også vægt på, at en beslutning om opsættende virkning må betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at en afgørelse om opsættende virkning, der vedrører en sag efter den sociale lovgivning, herefter vil være en afgørelse efter den sociale lovgivning. Ankestyrelsen fandt samtidig, at der – bortset fra lovbestemmelser herom – kun undtagelsesvist kan tillægges en klage over en afgørelse efter den sociale lovgivning opsættende virkning. I den konkrete sag om inddragelse af bilstøtte fandt Ankestyrelsen, at der var grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning.