Gå til hovedindhold

Fradrag i ledighedsydelse

Spørgsmål
Jeg skal, efter al sandsynlighed, på ledighedsydelse fra 1/5 næste år, da jeg efter 10 år i fleksjob er blevet afskediget, grundet nedskæringer.

Jeg har fundet svar på det meste af det jeg gerne vil spørge om, i "gamle" spørgsmål, men har ikke kunne finde noget omkring, hvordan beregningen er ved fradrag for pensionsudbetalling fra arbejdsrelateret pension?

Kan se af svarene, at der er fradrag i ydelsen, men hvordan fungerer det? Er der en udregningsnøgle eller noget lignende? Har ikke få svar derpå i min kommune.
Svar

Af bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse (Socialministeriet bekendtgørelse 522 af 7.6.2001) §§ 15 og 17.1 fremgår fradagsreglerne.

§ 15. Fradrag i ledighedsydelsen sker efter forholdet mellem modtagerens arbejdstid i ugen og 37 timer.
Stk. 2. Får modtageren i en uge løn for flere timer end modtageren har arbejdet, foretages der fradrag med antallet af løntimer.
Stk. 3. Udbetaling af løn, der kan henføres til andre beskæftigelsesperioder, er ikke omfattet af stk. 2.
Stk. 4. Timetallet, der skal ske fradrag for efter §§ 7-11, beregnes ved omregning af indtægterne efter § 17.

§ 16. Fradrag for udøvelse af selvstændig beskæftigelse, jf. § 4, sker for den faktiske tid, som modtageren har brugt på samtlige arbejdsfunktioner knyttet til virksomhedsudøvelsen, herunder administration og transport.

§ 17. Hvis modtagerens arbejdstid ikke kan dokumenteres, beregnes arbejdstiden i ugen ved omregning af nettoindtægten med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 2. Nettoindtægten ved omregning er indtægten i ugen med fradrag af de dokumenterede nødvendige udgifter, der i henhold til gældende skatteregler kan fradrages indtægten før skatteberegning.
Stk. 3. Hvis indtægten ikke er kendt på tidspunktet for arbejdets udførelse, foretages et foreløbigt fradrag i ledighedsydelsen på baggrund af det antal timer, der efter modtagerens oplysninger er brugt på arbejdets udførelse. Når indtægten kendes, skal der foretages omregning efter stk. 1 og 2.

Beregningsreglerne er stadfæstet i Ankestyrelsens principafgørelse A-22-04.

Omregningssatsen udgør p.t. 201,51 kr. pr. time.

Konkret betyder det, at når der ikke er noget fast timetal, udregnes timetallet ved at dividere beløbet med omregningssatsen.

Ledighedsydelsen reduceres således i forhold til antal beregnede timer.