Gå til hovedindhold

Fortrinsadgang ved jobsøgning

Spørgsmål

Jeg har et konkret job jeg søger, og fik i ansøgningsformularen mulighed for at sige JA til fortrinsret: "Jeg er handikappet og anmoder om fortrinsret til at komme til samtale til denne stilling".

Spørgsmålet er så, hvor meget der skal til, for at jeg anses som værende handikappet i forbindelse med ansøgning til denne stilling. Jeg har diagnosen Multipel Sclerose, men har kun bivirkningerne fra Avonex som fysisk bevis. I sin tid da jeg modtog SU, var diagnosen i sig selv nok til, at jeg blev betragtet som handikappet. Nu har jeg svaret JA til det, og ser frem til at høre, hvad I mener om sagen.

Svar

Reglerne om fortrinsadgang for handicappede fremgår af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og Bekendtgørelse om kompensation til
personer med handicap i erhverv m.v. Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 234 af 29/2 2012 kap. 2:.

Fortrinsadgang ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere, bevilling til stadepladser m.v. og taxikørsel

§ 2. Ved besættelse af en ledig stilling er offentlige arbejdsgivere forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling, hvis personen med handicap efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for offentlige myndigheder ved bevilling til ledige stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg eller andre tilladelser, forpagtninger og lignende af tilsvarende art samt bevilling til taxikørsel, jf. dog § 9.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, såfremt der til det pågældende arbejde ansættes en person, der allerede er ansat i virksomheden eller institutionen.

§ 3. Fortrinsadgangen sikres ved retten til en ansættelsessamtale, jf. § 6, stk. 2, og § 8, stk. 2, samt ved forhandlingspligten, jf. § 6, stk. 3, og § 8, stk. 3.

Stk. 2. Afslag på ansættelse eller tildeling af bevilling skal opfylde forvaltningslovens regler, bl.a. kapitel 6 om begrundelse.

Ansættelse hos offentlige arbejdsgivere

§ 4. Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 % af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

§ 5. Når jobcenteret modtager henvendelse fra en person, som på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, og som efter jobcenterets skøn vil kunne bestride en arbejdsopgave, skal jobcenteret registrere alle relevante oplysninger om den pågældende, herunder uddannelse og andre kvalifikationer samt handicappets art og omfang.

§ 6. Det er jobcenteret, der afgør, om en person med handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Hvis jobcenteret skønner, at en person med handicap vil kunne bestride en ledig stilling, som jobcenteret har fået kendskab til hos en offentlig arbejdsgiver, skal jobcenteret rette henvendelse til den pågældende arbejdsgiver om ansættelse.

Stk. 2. Den offentlige arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap, der er omfattet af stk. 1, til en personlig ansættelsessamtale, før en ledig stilling besættes. Dette gælder også, hvis en ansøger med handicap selv retter henvendelse til arbejdsgiveren om ansættelse og har gjort opmærksom på, at fortrinsadgangen ønskes anvendt, medmindre ansøgeren ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling. Pligten til at indkalde til ansættelsessamtale gælder, hver gang en ledig stilling skal besættes, selv om der er tale om samme stillingstype.

Stk. 3. Hvis ansøgeren med handicap ikke ansættes i den ledige stilling, skal arbejdsgiveren vente med at besætte stillingen, indtil arbejdsgiveren

1) har givet jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor ansøgeren ikke ønskes ansat og

2) på baggrund af redegørelsen har forhandlet med jobcenteret om, hvorvidt ansøgeren alligevel vil kunne ansættes i stillingen. Jobcenteret skal udarbejde et skriftligt referat af forhandlingen.

§ 7. Når en ansøger med handicap søger fortrinsadgang til en ledig stilling i jobcenteret i sin bopælskommune, skal jobcenteret i nabokommunen behandle
ansøgningen i henhold til § 6 efter en af Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet oversigt.

Bevilling af stadepladser m.v. og bevilling til taxikørsel

§ 8. Offentlige myndigheder skal orientere jobcenteret om bevillinger til ledige stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg eller andre tilladelser, forpagtninger og lignende af tilsvarende art samt om ledige bevillinger til taxikørsel.

Stk. 2. Den pågældende myndighed er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap, der er indstillet af jobcenteret til en bevilling efter stk. 1, til en personlig samtale, før bevillingen tildeles. Dette gælder også, hvis en ansøger med handicap selv har søgt en ledig bevilling og har gjort opmærksom på, at fortrinsadgangen ønskes anvendt, medmindre ansøgeren med handicap er åbenbart ringere kvalificeret end de øvrige ansøgere.

Stk. 3. Hvis ansøgeren med handicap ikke tildeles den ledige bevilling, efter at jobcenteret har indstillet med fortrin, skal den offentlige myndighed vente med at tildele bevillingen, indtil myndigheden

1) har givet jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor den offentlige myndighed ikke ønsker at tildele bevillingen til ansøgeren og

2) på baggrund af redegørelsen har forhandlet med jobcenteret om, hvorvidt ansøgeren alligevel vil kunne tildeles bevillingen. Jobcenteret skal udarbejde et skriftligt referat af forhandlingen.

§ 9. Den pågældende myndighed kan undlade at tildele bevilling til taxikørsel til en ansøger med handicap, hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne i §§ 4-6 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 940 af 29. august 2011 om taxikørsel m.v., eller hvis ansøgeren ikke er i stand til at udføre de arbejdsfunktioner, som normalt påhviler føreren af en taxi.

Som du kan se, er det Jobcentret, der har en fremtrædende rolle i forbindelse med brug af muligheden for fortrinsret. Jeg kan derfor ikke komme det nærmere end at henvise til bekendtgørelsen og Jobcentret.

Vedhæftede link omtaler emnet nærmere Fortrinsadgang