Gå til hovedindhold

Ferie og sygedagpenge

Spørgsmål
Hvis man er ledig og på sygedagpenge fra kommunen, kan man så tage med familien på ferie?
Mit spørgsmål er som følger:
1) må man det?
2) hvem skal evt. vide det?
3) kan man evt. bare rejse uden at sige det til nogen?
Svar
Udgangspunktet er, at du ikke må holde ferie eller forlade landet.
Såfremt du har feriepenge fra dit tidligere job, kan du efter aftale med din sagsbehandler i Jobcentret aftale, at sygedagpenge stoppes i perioden, hvor du så holder ferie.

Du kan således ikke disponere uden aftale med Jobcentret.

Reglerne fremgår af lov om sygedagpenge § 3:

Lov om sygedagpenge    

§ 3. Retten til sygedagpenge er betinget af, at personen har lovligt ophold her i landet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Sygedagpenge kan udbetales under ophold i udlandet, når  

1) en person i tilknytning til en sygeperiode er på rekreationsophold med fast lægetilsyn og opholdet inden afrejsen er anbefalet af en læge af helbredsmæssige grunde,
2) en person er under sygebehandling og Sundhedsstyrelsen eller en sygehusmyndighed har givet tilladelse til behandlingen,
3) en person må udsætte hjemrejse fra et ferieophold el.lign. af helbredsmæssige grunde og dette er dokumenteret ved en lægeerklæring eller
4) en person er udsendt af en arbejdsgiver med hjemsted her i landet til beskæftigelse i højst 1 år i udlandet og personen har indkomst, der kan beskattes i Danmark.  

Stk. 3. Personer, der efter EF-forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (herefter betegnet EF-forordning nr. 1408/71)
[Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 883/04 af 29/4 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse fra 1/5 2010 og gælder umiddelbart fra den dag. Forordningen erstatter den gældende forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14/6 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet], er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til sygedagpenge, selv om de ikke har ophold her i landet, uanset om betingelserne i stk. 2 er opfyldt.  

Stk. 4. Personer, der efter en international aftale om social sikring er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til sygedagpenge, selv om de ikke har ophold her i landet, uanset om betingelserne i stk. 2 er opfyldt.  

Vejledninger mv.
Sygedagpengevejledning pkt. 3 (Arbejdsdir. vejl. nr. 9300 af 25/6 2008).