Gå til hovedindhold

Børnepension

Spørgsmål
Min ven har, lige som jeg, sklerose. Dette har han haft i 10 år.

Han har, i sin pensionsordning, en børnepension. Han har to børn, er fraskilt og har været det i mange år. Efter, i et par år, at have modtaget børnepensionen månedligt og brugt den til at forsøde sin tid med børnene, og gøre sjove ting med dem, har hans ekskone nu indsigelser mod denne brug af børnepensionen -  som min ven jo troede var den korrekte.

Vi har prøvet at finde ud af, hvordan det forventes at en børnepension bruges, når forælderen er handicappet - ikke gået bort. Vi har hele tiden gået ud fra, at det var penge der skulle bruges sammen med børnene og som kunne hjælpe med at kompensere for alle de begrænsninger sklerosen sætter.

Min vens ekskone mener, at det er en slags børneopsparing der skal indsættes på en konto til børnene.

Der er også tvivl om hvem der har adgang til pengene: Min ven, børnene, ekskonen?
Svar
Børnepension er som udgangspunkt ment som en økonomisk tryghed til forsørgelse af børnene. Der er som sådan ikke klausuler forbundet med udbetalingen. Du skriver ikke noget om hvor børnene bor eller om der er fastsat bidrag. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på Ankestyrelsens principafgørelse, jf. nedenstående, såfremt denne problematik er aktuel for jer.

Afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag - børnepension - barns egenindtægt - opfyldelse af forsørgelsespligten - bidragsresolution

Resumé:

Nævnet havde givet afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag for en bestemt periode med den begrundelse, at klagerens datters skattepligtige indtægter klart oversteg 3 gange normalbidraget. Nævnet havde i den forbindelse lagt til grund, at en børnepension fra den bidragspligtige fader skulle medregnes i barnets indtægt. Ankestyrelsen var enig i, at klageren ikke var berettiget til at få forskudsvis udbetalt børnebidrag, men med den begrundelse, at faderen på trods af foreliggende gyldig bidragsresolution, opfyldte sin forsørgelsespligt over for datteren.

Ankestyrelsen lagde herved  vægt på, at datteren fra sin faders pensionskasse fik udbetalt et månedligt beløb, der oversteg bidragsresolutionens beløb, og at pensionen betragtedes som ydet af faderen. *)

Grundlag:

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 1017 af 17. november 2000.  § 11,  stk. 1lov om børns retsstilling - lovbekendtgørelse nr. 293 af 2. maj 1995.

§ 14 Bekendtgørelse nr. 1008 af 14. december 1993 om udbetaling af børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.Socialministeriets vejledning nr. 42 af 30. januar 1996 ombørnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, punkt 24 og 26.

Sagsfremstilling:

Nævnet gav i en sag afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag for en bestemt periode med den begrundelse, at klagerens datters skattepligtige indtægter klart oversteg 3 gange normalbidraget. Nævnet havde i den forbindelse lagt til grund, at klagerens 15 årige datter modtog en børnepension og at dette beløb skulle medregnes ved vurderingen af berettigelsen til bidragsforskud fra kommunen.

Klageren havde alene forældremyndigheden over datteren og der forelå en bidragsresolution, hvorefter datterens fader skulle betale det til enhver tid gældende normalbidrag. I ansøgningen om bidragsforskud var det oplyst, at datteren havde en månedlig lønindtægt samt fik udbetalt et beløb fra faderens pensionskasse, der i alt udgjorde mere end 3 gange normalbidraget om måneden.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af hvorvidt afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag skal begrundes konkret og individuelt og ikke alene under henvisning til fast praksis, herunder hvorvidt en børnepension indgår i vurderingen af barnets egenindtægt.

Afgørelse:

Ankestyrelsen var enig i, at klageren ikke var berettiget til at få forskudsvis udbetalt børnebidrag til hendes datter for perioden den 15. februar til den 16. august 2001.

Ankestyrelsen fandt således på trods af foreliggende gyldig bidragsresolution at faderen rent faktisk opfyldte sin forsørgelsespligt over for datteren.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der ikke efter lov om børns retstilling fortsat burde have været fastsat bidrag til datterens underhold for den pågældende periode, idet der ikke var hjemmel i denne lov til at fastsætte bidrag, når faderen opfyldte sin forsørgelsespligt.

Ankestyrelsen lagde herved  vægt på, at datteren fra sin faders pensionskasse fik udbetalt et månedligt beløb. Dette beløb betragtedes som ydet af faderen. Da det månedlige beløb oversteg det bidrag, som er fastsat efter lov om børns retstilling § 14, ansås han for at opfylde sin forsørgelsespligt i relation til reglerne om forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Ankestyrelsen udtalte vejledende i relation til barnets egenindtægt, at der i det enkelte tilfælde skulle foretages en konkret og individuel vurdering af, om barnet med sine indtægter ville være i stand til at sørge for sig selv. Kommunen kunne således ikke afvise at yde forskudsvis udbetaling af børnebidrag ved at henvise til en indtægtsgrænse, ligesom der ikke kunne fastsættes en generel intern regel om, at bidraget ikke kan udbetales forskudsvis, hvis barnet har en indtægt ud over 3 gange normalbidraget om måneden.

SM B-04-01. Udsendt oktober 2001. Afgjort 3. oktober 2001. Den Sociale Ankestyrelse j.nr. 370054-01.

Børnepension er som jeg skriver, ment som en økonomisk tryghed til børnene. Formålet er at bidrage til børnenes forsørgelse altså mad, tøj, bolig osv. Det er børnenes værge (forældremyndighedsindehaver), der afgør hvordan pengene anvendes. Nogle vælger at lade børnene (afhængig af alder) få beløbet som lomme- og tøjpenge, men det er helt op til den enkelte at afgøre.

Børnepension udbetales - alt afhængig af de enkelte pensionsforsikringsselskabers regler - til barnets fyldte 21. år eller for nogles vedkommende, til børnene er fyldt 24 år. Udbetaling sker efter førtidspensionering eller død.

Aldersgrænsen, som pensionsforsikringsselskaberne fastsætter skal igen ses ud fra en betragtning om økonomisk tryghed. De økonomiske vilkår forringes for de fleste ved førtidspensionering eller når man bliver alene, derfor denne økonomiske kompensation til børnene også efter alderen, hvor den offentlige forsørgerforpligtelse ophører.

Betaling af bidrag er også til brug for forsørgelse, derfor den vedhæftede afgørelse fra Ankestyrelsen.