Gå til hovedindhold

Borgerstyret Personlig Assistance 7

Spørgsmål

Jeg har en bekendt der er sclerosepatient. Han har i 14 år været arbejdsgiver for sine ansatte.

I forbindelse med et længere hospitalsophold, har kommunen bevilget ham flere hjælpetimer pr. dag og

samtidig overtaget arbejdsgiverrollen – fordi Lobpa endnu ikke var en mulighed.

Han er meget utilfreds med kommunens arbejdsgiverrolle - også fordi de pålægger ham mange ændringer og krav i hverdagen. Den fleksibilitet der var tidligere, er ikke længere til stede - nu er det hele skemalagt.

Har han mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret for sine hjælpere, til Lobpa? Kan han selv ansætte personale? Kan lønnen fortsætte i det kommunale?

Selvom Lobpa er en non-profit organisation, tænker jeg, at det jo alligevel må koste noget.

Svar

Jeg forudsætter, at der foreligger en skriftlig afgørelse med henvisning til lovhjemmel (§§ 95 el. 96 i serviceloven).

Kommunen kan ikke overtage arbejdsgiveransvaret, men kan tilbyde, at varetage lønudbetalingen. Dette fremgår af henholdsvis § 95 stk. 5 og § 96 stk. 3.

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at modtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til en af nævnte, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Som arbejdsleder kræves, at man kan varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne, udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce, udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler, varetage oplæring og daglig instruktion og afholde medarbejderudviklingssamtaler.

Som arbejdsgiver kræves, at man kan varetage spørgsmål om ansættelse og afskedigelse.

I forhold til spørgsmål om Lobpa er i øjeblikket nogle problemer omkring overenskomsten for handicaphjælpere. Du kan læse mere herom på www.lobpa.dk.

Vejledningen om Borgerstyret Personlig Assistance er endnu ikke færdig, men det formodes, at den er færdig i løbet af denne måned.

Der er nogle uklarheder i forbindelse med dine spørgsmål.

Som nævnt er og bliver kommunen ikke arbejdsgiver, såfremt vi taler om Borgerstyret Personlig Assistance. Tilskudsmodtageren vælger selv hvilken forening, som han ønsker skal varetage arbejdsgiverfunktionen. Såfremt arbejdsgiverfunktionen er overladt til en forening varetager denne forening ligeledes lønudbetalingen.

Kommunen udmåler tilskuddet i forhold til den bevilling, der foreligger (antal timer fordelt på døgnet). Kommunen udmåler et beløb til foreningen, som varetager arbejdsgiverfunktionen, til dækning af omkostninger.

Vær opmærksom på at få kopi af samtlige sagsakter og jeg vil heller ikke undlade at gøre opmærksom på reglerne om udarbejdelse af handleplan efter servicelovens § 141.