Gå til hovedindhold

Borgerstyret Personlig Assistance 3

Spørgsmål

Jeg har et par spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe mig med at besvare:

Kan man søge Brugerstyret Personlig Assistance 20 timer ugentlig, samtidig med at man får bistandstillæg? Kan man selv ansætte sine hjælpere? Kan man for eksempel ansætte sin mand som hjælper i nattetimerne og i weekenden?

Svar

Nedenstående er klip fra Velfærdsministeriet, hvor betingelser for hjælpeordningen efter lov om social service § 96 er beskrevet ligesom ændringerne pr. 1.1.2009 er fremhævet med fed. Der er - som nævnt - betingelser, der skal være opfyldt, ligesom bevilling også skal ses i sammenhæng med andre ydelser.

 

Der kan som udgangspunkt godt udbetales bistandstillæg sammen med hjælpeordning, men afgøres efter en konkret vurdering. Svar på eventuel ansættelse af ægtefælle fremgår ligeledes af oplysningerne fra Velfærdsministeriet.

 

Såfremt du tænker på mulighed efter lov om social service § 95 med udmålt hjælp i mere end 20 timer ugentlig og mulighed for valg af udbetaling af kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, er ligeledes tilføjelser efter 1.1.2009:

 

I § 95 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

 

»Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

 

Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v.«

 

Hjælpeordning/BPA:

En hjælpeordning efter servicelovens § 96 gives til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner.

Fra den 1. januar 2009 betegnes hjælperordningen 'borgerstyret personlig assistance (BPA). Læs lov nr. 549 af 17. juni 2008.

 

Hvilke særlige betingelser skal man opfylde for at få en hjælpeordning?

 

For at få en hjælperordning skal man have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Desuden skal følgende krav opfyldes:

- Svær afhængighed af andre eller massivt behov for pleje, overvågning eller ledsagelse.

- Hjælpebehov der ikke kan dækkes ved almindelig personlig hjælp og pleje efter den sociale lovgivning.

- Et aktivitetsniveau som gør det nødvendigt at yde særlig intensiv støtte. Dette krav bortfalder pr. 1. januar 2009.

 

- Personen skal selv kunne administrere ordningen og fungere som arbejdsgiver for hjælperne. Dette krav bortfalder pr. 1. januar 2009.

Hvor gammel må man være for at få en hjælpeordning?

Ordningen kan bevares så længe, brugeren opfylder betingelserne, også efter at borgeren modtager folkepension.

Hvilken rolle spiller ens aktivitetsniveau?

Om aktivitetsniveauet berettiger til en hjælpeordning vil bero på en konkret vurdering. Der kan for eksempel være tale om organisations- og foreningsarbejde eller deltagelse i uddannelses- eller kulturelle aktiviteter. Varetagelse af omsorgen for et barn kan også indgå i vurderingen.

Kravet om et højt aktivitetsniveau bortfalder pr. 1. januar 2008, når de nye regler om borgerstyret personlig assistance træder i kraft; jf. lov nr. 549 af 17. juni 2008.

Har man ret til en hjælpeordning, hvis man bor i boformer?

Personer der bor i boformer, hvor personlig hjælp, pleje og socialpædagogisk træning er tilrettelagt for flere beboere, vil som udgangspunkt ikke have ret til en hjælpeordning.

Hvordan udmåles behovet for hjælp?

Udmålingen foregår efter en individuel behovsvurdering. Ved vurderingen bliver der taget stilling til, hvilke opgaver eller behov, der skal dækkes af støtten, og hvor stort omfanget er. Udmålingen foretages i samarbejde med borgeren med inddragelse af den fornødne sagkundskab og bistand.

Udgangspunktet er, at hjælpen skal dække brugerens behov hele døgnet. Ved udmålingen tages der hensyn til den hjælp, der kan forventes af andre medlemmer af husstanden. En ægtefælle kan evt. ansættes som hjælper.

Hjælpeordningen kan efter borgerens ønske kombineres med anden hjælp, som for eksempel personlig hjælp og pleje.

 

Forhold til pleje- og invaliditetstillæg

Hvis borgeren får et plejetillæg, kan tillægget efter en konkret vurdering helt eller delvist anvendes som en del af betalingen for en hjælpeordning. En eventuel invaliditetsydelse skal ikke medgå til betaling af hjælpeordningen.

Administration og arbejdstilrettelæggelse

Udgangspunktet er, at ansættelsesforholdet er en sag mellem borger og hjælpere. Formålet er at gøre ordningen så fleksibel som muligt. Kommunen skal dog rådgive og kan hjælpe med praktiske ting, som for eksempel ansættelsesforhold. Kommunen bør mindst en gang om året sikre sig, at hjælperordningen fungerer efter hensigten.

En borger der tildeles en hjælperordning skal selv ansætte hjælpere, administrere og tilrettelægge hjælpen. Pågældende er hermed ansvarlig for udbetaling af løn og opgørelse af hjælpetimer. Det er dog muligt at aftale, at kommunen udbetaler lønnen direkte til hjælperne, eller at dette gøres af et privat firma.

Når de nye regler om borgerstyret personlig assistance (BPA) træder i kraft den 1. januar 2009 bortfalder kravet om, at borgeren selv skal varetage arbejdsgiveransvaret. Borgeren får herefter mulighed for at overdrage det økonomiske tilskud og arbejdsgiveransvaret til fx. en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der tilbyder borgerstyret personlig assistance.

 

Ved at hjælperne er ansat af for eksempel en forening, står foreningen for at udfærdige ansættelsesbeviser, udbetale løn mv., jf. lov nr 549 af 17. juni 2009.

Aflønning bør normalt ske efter de almindelige regler i overenskomst om aflønning af hjemmehjælpere m.v. Der skal tages højde for skat, feriepenge, ATP, forsikringer, ferie. Arbejdet er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

Flytning

Ved flytning bør der så tidligt som muligt indledes et samarbejde med den hidtidige og kommende bopælskommune.

Ophold i udlandet

Hjælpen kan tages med til udlandet jf. bekendtgørelse om betingelser for i særlige tilfælde at få hjælp efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet.