Gå til hovedindhold

Borgerstyret personlig assistance

Spørgsmål

Jeg skriver vedrørende den nye hjælperordning/BPA, som træder i kraft til januar 2009. I den nye lov står følgende: "Borgeren får herefter mulighed for at overdrage det økonomiske tilskud og arbejdsgiveransvaret til for eksempel en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der tilbyder borgerstyret personlig assistance."

Hvilke krav er der til, for eksempel en privat virksomhed, hvis det økonomiske tilskud og arbejdsgiveransvaret overdrages til en sådan? Hvilke krav stiller kommunen/loven til virksomheden? Skal det eksempelvis være en konsulentvirksomhed, eller?

Hvis det økonomiske tilskud og arbejdsgiveransvaret overdrages til en nærtstående, vil den nærtstående så opnå nogen form for løn, for at administrere hjælperordningen, eller? Det er jo, alt andet lige, noget af et ansvar, den nærtstående påtager sig ved at administrere ordningen.

Svar

Der er netop stiftet en forening for borgerstyret personlig assistance (BPA). Nedenstående er en pressemeddelelse som foreningen sendte ud for ganske få dage siden:

Pressemeddelelse fra LOBPA, 4. september 2008

Den 1. januar 2009 træder nye regler i kraft, som betyder, at mennesker med borgerstyret personlig assistance (de nuværende hjælpeordninger) kan vælge at afgive arbejdsgiveransvaret enten til en nærtstående person eller til et privat firma eller til en borgerstyret organisation.

Den enkelte borger bevarer fordelene i form af en fleksibel hjælp, hvor man selv vælger sine hjælpere og planlægger sin hverdag, men kan vælge at slippe af med de administrative byrder, der følger af at være arbejdsgiver. Herved vil flere mennesker få mulighed for hjælp i form af borgerstyret personlig assistance (BPA).

På initiativ af Danske Handicaporganisationer (DH) er en non-profit borgerstyret organisation nu oprettet af en række enkeltpersoner med tilknytning til blandt andet Dansk Handicap Forbund, RYK - Rygmarvsskadede i Danmark, Muskelsvindfonden, Landsorganisationen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede, Spastikerorganisationen og Scleroseorganisationen.

Disse handicaporganisationer repræsenterer tilsammen den overvejende del af de personer, der i dag modtager hjælp gennem en hjælpeordning efter servicelovens § 96. Derfor opfordrer de også alle med BPA til at melde sig ind i den nye organisation og til at bruge organisationens fremtidige serviceydelser.

Den nye organisation hedder Landsorganisationen af Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA). Formålet er umiddelbart at overtage det formelle arbejdsgiveransvar for de, der ønsker det, men dernæst er planen at udvikle en samlet service til borgere og hjælpere, der blandt andet omfatter rekruttering af hjælpere, vikarservice, løn- og skatteadministration og uddannelse. Borgerens udgift dækkes ved en særlig bevilling fra kommunen til den enkelte sammen med bevillingen til BPA.

LOBPA vil tage kontakt til FOA for at prøve at udvikle en overenskomst, der kan sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for hjælperne, og som samtidig sikrer optimale muligheder for borgerne til at kunne leve et selvstændigt liv uden institutionelle bindinger.

Som medlemmer kan optages alle, der på nuværende tidspunkt har en hjælpeordning efter servicelovens § 96, og som indbetaler kontingentet på 100 kr. om året. Medlemskab er ikke betinget af, at man til sin tid vælger at overføre arbejdsgiveransvaret til LOBPA eller i øvrigt gøre brug af LOBPA's ydelser.

I foråret 2009 vil der blive indkaldt til en egentlig generalforsamling med godkendelse af vedtægter og valg af bestyrelse.

Organisationen vil arbejde på at udvikle debatformer og beslutningsprocedurer, der tager højde for, at en del af organisationens medlemmer har et betydeligt fysisk handicap og derfor ikke er særligt mobile.

LOBPA's formand Janne Sander glæder sig over den nye organisation:

"Endelig er LOBPA en realitet! Den unikke 30 år gamle hjælperordning har omsider fået en lovfæstet opstramning, som bl.a. betyder at mennesker omfattet af ordningen om BPA kan leve en dagligdag, hvor det tunge administrative pres tages af de i forvejen ofte belastede skuldre og placeres i et fællesskab båret af en demokratisk non-profit kultur, hvor dem der har skoen på, også selv bestemmer form og indhold", siger Janne Sander.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Janne Sander, næstformand for Muskelsvindfonden, 36 16 85 41/61 68 85 41.

Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, 86 12 38 40/36 38 85 28.

Susanne Olsen, formand for Dansk Handicap Forbund, 44 48 41 55 / 20 76 01 01.

Bestyrelse: Janne Sander (formand), Stig Langvad, Susanne Olsen, Jens Bo Sørensen, Lone Barsøe, Michael Pedersen og Lena Nielsen.

Hjemmeside: www.lobpa.dk (under opbygning).

Indmeldelse: info@lobpa.dk.

Kontonummer: Nordea reg.nr. 2279 konto 8973 176 766.

I situationer, hvor borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling. Det sker også i flere tilfælde i dag og fungerer på den måde, at timesedler afleveres til kommunens lønkontor. Som følge heraf har brugeren ingen udgifter ved administration af lønudbetaling. Ved udmåling af timer vil der - svarende til forholdene i dag - skulle tages udgangspunkt i hvilke funktioner hjælperne skal dække.

Der vil i løbet af efteråret blive udarbejdet nærmere vejledninger, som formentlig vil give svar på yderligere spørgsmål. Som reglerne er i dag udmåles særskilte beløb til dækning af direkte udgifter til hjælperne ligesom arbejdsgiverrelaterede udgifter også dækkes.