Gå til hovedindhold

Bistandstillæg

Spørgsmål

Jeg sidder og forsøger at fortolke en lovtekst, og har i den forbindelse en række spørgsmål. Det drejer sig om fortolkningen af reglerne for at opnå bistandstillæg - jeg har læst om det mange steder, også her på faktasiderne.
Det jeg gerne vil gerne spørge om er:

Skal bistandstillægget bruges til at dække lønudgifter til en ekstra hjælp (en hjælper)? Er det en forudsætning, at man allerede har en hjælper, før man kan få tilkendt bistandstillæg? Hvis ens samlever, eller øvrige familie, kan yde den bistand man har brug for, kan man så ikke få tilkendt bistandstillæg? Hvem bestemmer, om man kan tilkendes bistandstillæg?

Svar

Bistandstillæg kan tilkendes personer, der modtager pension efter reglerne før 1.1.2003. Bistandstillæg skal tilkendes før overgang til folkepension, men bevares ved overgang til folkepension. Det er ikke en betingelse, at bistandstillægget bruges til dækning af lønudgifter til ekstra hjælp - men der er ikke noget til hinder for det. Det er heller ikke en forudsætning, at man allerede har en hjælper, for at få tilkendt bistandstillæg.

Personer, der har ophold i eget hjem, som modtager anden hjælp til dækning af bistands- eller plejebehovet, fx hjælpeordning efter serviceloven eller kommunale hjemmeplejeordning, er ikke afskåret fra at få tilkendt eller beholde et bistands- eller plejetillæg. Der skal i givet fald ske en konkret vurdering af behovet, sammenholdt med den hjælp, der i øvrigt ydes. Dette for at forhindre, at samme behov dækkes 2 gange. Ankestyrelsen har truffet 2 afgørelser herom SM P - 15 - 05 og SM P - 21 - o5.

 

Ved vurderingen lægges også vægt på, hvorvidt personen er gift/samlevende. Det forudsættes, at ægtefæller hjælper den anden med personlige fornødenheder i ret vidt omfang, såfremt ægtefællen er i stand til det.

 

Det er bopælskommunen, der afgør om betingelserne for bistandstillæg er opfyldt. I forbindelse med ansøgningen udfyldes et skema, hvoraf det skal fremgå, hvilken hjælp, der er behov for. Her tænkes på hjælp til bl.a. bad, af- og påklædning, toiletbesøg, hjælp i forbindelse med måltider, herunder om der er behov for at få hjælp til at øse op, skære ud o.lign.

 

Husk, at du har ret til aktindsigt i din sag.