Gå til hovedindhold

Bistands- og plejetillæg

Spørgsmål

Jeg skriver, fordi jeg vil spørge omkring bistandstillæg. Jeg har en BPA ordning, og har haft tilkendt invaliditets ydelse i mange år, hvilket vil sige at jeg jo i princippet er tilkendt en førtidspension efter de gamle regler. Kan jeg søge om dette tillæg, eller er det efter hvor mange timer, man er tilkendt i BPA ordningen?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du modtager invaliditetsydelse og ikke er folkepensionist. Bistands-/plejetillæg kan søges af personer, som i forvejen modtager invaliditetsydelse. Tillægget kan tilkendes personer, der er omfattet af reglerne for førtidspension før 1.1.2003 og kan tilkendes indtil folkepensionsalderen. Tillægget kan bevares ved overgang til folkepension.

Bistandstillæg kan tilkendes personer, hvis invaliditet medfører, at der er behov for personlig bistand af andre. Plejetillæg kan tilkendes i stedet for bistandstillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der stadig er en anden person til stede. Bistands-plejetillæg kan betyde en anden udmåling af timer i BPA-ordning. Som regel fremgår retningslinjerne af kommunens brugerhåndbog for BPA-ordninger, der - for de fleste kommuners vedkommende - kan hentes på kommunens hjemmeside.

Reglerne om tillæg fremgår af lov om højeste, mellemste, forhøjet m.v. førtidspension § 16, førtidspensionsvejledningens pkt. 103 - 113, samt vejledning om borgerstyret personlig assistance pkt. 139. Loven og vejledningerne kan hentes på Retsinformation.