Gå til hovedindhold

Betingelser for søgning af førtidspension

Spørgsmål

Jeg søger førtidspension efter den gamle ordning, der skal søges før den 20. december. Jeg er i gang med arbejdsprøvning og færdig med det den 25. januar. Jeg har fået at vide, at hvis arbejdsprøvningen ikke når at komme med en udtalelse inden 20. december, hvor jeg har besluttet mig for at søge, så vil min ansøgning blive afvist. Er det rigtigt?
Kan jeg bede dem på Kompetencecentret om at komme med en udtalelse før tiden er gået?

Svar

Jeg er i tvivl om, hvem der har rådgivet dig om ansøgning på nuværende tidspunkt. Du skriver "efter den gamle ordning". Jeg tror nok ikke, at du mener reglerne før 1.1.2003, men du nok snarere mener en ansøgning før 1.1.2013, hvor der forventeligt træder ændringer i kraft vedrørende fleksjob og førtidspension.

Reglerne om førtidspension (efter 1.1.2003 og før 1.1.2013) fremgår af lov om social pension, hvor det bl.a. fremgår af § 19:

"Lov om social pension

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af

1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført,
3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension."

Da der - ifølge dit spørgsmål - først foreligger en vurdering af din arbejdsevne efter endt arbejdsprøvning 25.1.2013, kan der ikke foreligge en redegørelse om din arbejdsevne på nuværende tidspunkt. Hvis Kompetencecentret skal komme med en udtalelse på nuværende tidspunkt skal det være fordi, der ikke er behov for yderligere afprøvning, og det er ikke sådan jeg opfatter situationen.

Hvis det er din sagsbehandler, der har vejledt dig om, at du skal søge pension før 20.12.2012, bør du bede om yderligere forklaring. Som reglerne er i dag kan du godt selv bede kommunen om at tage stilling til, om du kan være berettiget til førtidspension, men hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation/sagsakter, vil det som udgangspunkt resultere i et afslag.