Gå til hovedindhold

Betingelser 7

Spørgsmål
Mit spørgsmål er som følger: Hvordan er jeg stillet, i forhold til at søge om førtidspension?

Jeg er i dag berettiget til fleksjob, men jeg ønsker at udtræde af denne ordning og selv finde et job. Jeg ønsker ikke at søge om en førtidspension på nuværende tidspunkt, men tænker mere på fremtiden.
Svar
Jeg forstår det sådan, at du pt. er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse. Det indebærer, at din kommune har vurderet dig berettiget til et fleksjob og at du derfor har arbejdsevne i en sådan grad, at du ikke er vurderet berettiget til førtidspension. Jeg kan forstå, at du ønsker førtidspension så du kan finde dig jobmuligheder, som du kan overskue?

Jeg kan af gode grunde ikke vide om du kunne være berettiget til førtidspension og ved jo ikke om du opfylder betingelserne i loven:

Lov om social pension:

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af:

1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført,
3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension.

Bekendtgørelser:

Social pension (Førtidspension og folkepension) (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1438 af 13/12 2006, ændret ved bek. nr. 825 af 28/6 2010).

Beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsmarkedsst. bek. nr. 1402 af 13/12 2006).

Vejledninger mv. Lægers rolle i sager om førtidspension (Socialmin. skr. af 21/3 2003).Beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsmarkedsst. vejl. nr. 112 af 11/11 2002).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 18-30 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/10 2002, ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007).

Fælleserklæring mellem den Almindelige Danske Lægeforening og Socialministeriet om lægers opgaver i forbindelse med myndighedernes behandling af aktiverings- og pensionssager (Socialmin. skr. af nov. 1998).

Lægers opgaver i pensionssager (Socialmin. skr. nr. 13 af 27/1 1998).

Jeg tænker, at du ønsker at kunne være i en situation, hvor du selv bestemmer, men det kan jeg ikke udtale mig om på baggrund af dit spørgsmål.

Helt konkret, vil jeg anbefale dig at få fuld aktindsigt i din sag, drøfte din helbredsmæssige situation med den læge, som du er tilknyttet og derefter søge helt konkret rådgivning hos eventuelt en socialrådgiver i Scleroseforeningen eller din faglige organisation.

Jeg forstår din frustration med at befinde sig i en situation, hvor forholdene/eksistensgrundlaget er uafklarede.