Gå til hovedindhold

Betingelser 6

Spørgsmål
Jeg har DS, er stadig fuldtidsansat men dog sygemeldt. Min egen læge er af den opfattelse, at jeg er så syg, at en førtidspension (højeste) er det bedste for mig - blandt andet fordi jeg så nemmere vil kunne få invalidepension i min pensionskasse. Og skulle jeg så senere få en god periode kan jeg altid få et deltidsjob, mener han.

Kommunen mener, at jeg skal søge om pension efter § 18, med det argument at de så kan bede om flere lægelige udredninger. Efter § 17 bliver det på foreliggende grundlag, og det er ikke godt, hævder kommunen.

Hvad mener I? Jeg er akademiker og mine kognitive problemer rammer mig mest.
Svar
Efter reglerne om pension fra 1.1.2003 er der kun én pension. Begrebet højeste førtidspension er kun gældende for personer, som har fået tilkendt førtidspension efter reglerne før 1.1.2003.

Din egen mulighed for at rejse sag om førtidspension fremgår af lovens § 17. Efter denne regel træffer kommunen afgørelse på det foreliggende grundlag. Det betyder, at afgørelse sker på de oplysninger, som kommunen på nuværende tidspunkt er i besiddelse af. Det vil i mange situationer resultere i et afslag.

Efter loven er kommunen forpligtet til at behandle en sag efter alle de muligheder, der findes i lovgivningen. Først når det findes dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige tilbud, træffer kommunen afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

Efter lovens § 18 har kommunen gennemført de lovgivningsmæssige krav for dokumentation, det vil sige har indhentet alle fornødne oplysninger, udarbejdet resurseprofil o.s.v. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension fremgår af lovens § 19:

Lov om social pension - kommenteret (førtidspension fra 2003 og folkepension)

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af
1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem.

Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført,

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension.

Egen læge/speciallæge kan ikke afgøre berettigelse til førtidspension, men det er til gengæld vigtigt, at lægen udtaler sig om diagnose, prognose og behandlingsmuligheder.

Du skriver desuden, at du har kognitive problemer og i den forbindelse synes jeg, at det kunne være en mulighed med en undersøgelse hos en neuropsykolog. Tal eventuelt med din neurolog om denne mulighed.