Gå til hovedindhold

Betingelser 3

Spørgsmål

Jeg afslutter arbejdstræning her d. 31/10 2008. Jeg går efter af få førtidspension, da det er svært at fungere inden for mit fag - jeg er journalist - når jeg både går meget dårligt og taler mærkeligt.

Nu, lige før det hele bliver afgjort, bliver jeg så alligevel i tvivl, om jeg hellere skulle bevare en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg vil gerne vide, om det har nogen indflydelse på min Gruppelivs forsikring, fra Danica Pension, hvis jeg ikke får førtidspension? Kan Danica finde på at sløjfe udbetalingen, hvis jeg fortsætter med at arbejde for eksempel 10 timer om ugen (hvilket nok er grænsen for. hvad jeg kan klare)? Kan man overhovedet få et flexjob på så få timer?

Hvis jeg får førtidspensionen, er der så mulighed for, at komme tilbage på arbejdsmarkedet senere, hvis jeg får det bedre?

Svar

Jeg forstår godt, hvad du mener, men må alligevel gøre opmærksom på, at afgørelse om førtidspension vil bero på en redegørelse om din arbejdsevne, reglerne fremgår af § 19 i lov om social pension:

19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af :

1)) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,

 

2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført,

 

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,

 

4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller

5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension".

Det er derfor kommunen som afgør og som udgangspunkt ikke et valg, som du selv træffer.

Visitation til et fleksjob vil være betinget af, at du er i stand til at være selvforsørgende med fleksjobbet. Den højeste tilskudsprocent er 2/3 af fagets mindste overenskomstmæssige løn og udgangspunktet er, at man skal være i stand til at arbejde svarende til 1/3.

Derfor vil en arbejdsindsats på 10 timer næppe kunne danne grundlag for et fleksjob.

Resultatet af afprøvningerne vil danne grundlag for den konkrete afgørelse.

En pension vil godt kunne kombineres med arbejde, nogle timer om ugen. Indkomster ved siden af førtidspensionen har betydning for beregningen og pensionen kan eventuelt gøres hvilende - altså sættes i bero - ligesom der kan træffes afgørelse om frakendelse, hvis arbejdsevnen forbedres. Disse regler fremgår af lov om social pension §§ 43a og 44.

Pensionens størrelse kan beregnes på www.pensionsguiden.dk.

Med hensyn til dit spørgsmål om indflydelse på din pensionsforsikring, vil dette blive besvaret af panelets forsikringsekspert (se nedenfor):

En gruppelivsforsikring er en forsikring, der omfatter en udbetaling ved dødsfald til de efterladte og i visse tilfælde en udbetaling ved kritiske sygdomme som MS.

Disse to udbetalingsformer er uafhængig af din arbejdssituation og indtjening i øvrigt. Der er tale om skattefri udbetalinger, der, for dødsdækningens vedkommende, dog skal betales boafgift af, hvis pengene ikke går til en ægtefælle.

De eneste forsikringsdækninger der er afhængige af din arbejds- og indtjeningssituation er produkterne invaliderente, invalidesum og tab af erhvervsevne forsikring - så hvis du har en sådan dækning kan det få betydning.

Hvis din arbejds- og indtjeningsevne, udover en eventuel førtidspension, ligger under 2/3, hvilket 10 timer om ugen jo er, vil du fortsat kunne opretholde fuld udbetaling fra en sådan dækning, men din førtidspension kan nedsættes delvist med baggrund i egen indtægt i øvrigt, herunder dine udbetalinger fra invaliderenter og lignende., samt lønindtægt og en eventuel samlever eller ægtefælles indtægt.

Med venlig hilsen

Michael Brøgger