Betingelser 3
d. 22 november 2009

Jeg er 30 år og mor til to tvillinger på 3 år. Har haft sclerose i 12 år.

Jeg har for nylig fået frataget en ydelse til merudgift, da kommunen ikke mener jeg er dårlig nok. Jeg har et stort behov for praktisk hjælp i hjemmet. Føler at jeg sidder i mellem to stole; på den ene side er jeg er for god til at få hjælp men på den anden side kan mærke, at jeg ikke kan holde til at passe hus, børn og job, samt få hvilet i løbet af dagen.

Kan det virkelig passe, at jeg ikke kan få hjælp?

Betingelserne for bevilling af nødvendige merudgifter er, at man har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Med nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, kan for eksempel være (listen er ikke udtømmende): Fleksjob, handicapbil, hjælpemidler, handicapbolig mm. Det er uden betydning om hjælpeforanstaltningen er visiteret efter den sociale lovgivning eller om den ydes af personens netværk. Det afgørende er om hjælpeforanstaltningen, ud fra en helhedsvurdering i det konkrete tilfælde, kan betragtes som ikke uvæsentlig.

Der lægges ligeledes vægt på muligheden for at deltage i samfundslivet, på lige fod med andre, ligesom der skal lægges vægt på, at man som forældre skal have mulighed for at være med i børnenes hverdagsliv, være aktiv sammen med børnene og deltage i aktiviteter i skole, fritidsinteresser m.m.

Det fremgår af formålsparagraffen i lov om social service (§ 81), at kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet er, at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion, at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg, pleje og at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov.

Jeg forstår på dit spørgsmål, at du tidligere har modtaget dækning af merudgifter, til forskellige håndsrækninger i dagligdagen. Det fremgår ikke om du er visiteret til nogen form for praktisk hjælp (hjemmehjælp). Det er ikke udelukket at yde hjælp efter reglerne om personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Det beror på en konkret vurdering.

Du spørger om det virkelig kan passe, at du ikke kan få hjælp. Det er svært for mig at svare på, da det kræver et nærmere kendskab til din situation og tilsyneladende har kommunen tidligere fundet, at du har været omfattet. Det er vigtigt, at afgørelsen indeholder begrundelse, henvisning til retsregler og klagevejledning. Bemærk klagefrist på 4 uger. Der skal ligeledes foreligge samtale- og aftaleskema og du har ret til at se sagens akter.

Hvis klagefristen ikke er overskredet skulle du nok overveje at klage over afgørelsen. Gennemgå sagens akter - gerne sammen med en person, som kender dig og som måske kan komme med bemærkninger til det skrevne.

Du har også mulighed for at kontakte den socialkonsulent, som dækker det område, hvor du bor. Navn og træffetid ses på Scleroseforeningens hjemmeside.

Skrevet d. 22 november 2009