Gå til hovedindhold

Betingelser

Spørgsmål
Jeg har søgt min kommune om dækning af merudgifter efter serviceloven §100, da jeg har udgifter til forskelligt på grund af min sygdom.
Jeg får nu besøg af 2 fra kommunen som skal på hjemmebesøg, fordi de mener jeg er for selvhjulpen, og derfor ikke mener at jeg er berettiget til dækning af mine merudgifter.
Jeg mener ikke, det har noget med hinanden at gøre, da merudgiften handler om hvor mange udgifter man har pga. sin sygdom.
Svar
Ved ansøgning om dækning af merudgifter i h.t. lov om social service § 100 skal i første omgang afklares om ansøger tilhører personkredsen. Definitionen fremgår af bekendtgørelse om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (nr. 764 af 24.6.2010):   

Personkreds
§ 1. Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens § 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 A i lov om social pension, og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 A i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven.
Stk. 2. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Afklaring af personkreds sker gennem en speciel sagsbehandlingsmetode - funktionsevnemetoden. Du kan læse nærmere herom på 
http://www.scleroseforeningen.dk/Livet-med-sclerose/Merudgifter-pga-han…