Gå til hovedindhold

Betaling af befordring ved lægeundersøgelser

Spørgsmål
Er det korrekt, at jeg ikke kan få dækket kørselsgodtgørelse til en lægelig undersøgelse, som kommunen har anmodt om at få lavet. Det drejer sig om ca. 42 km, som jeg gerne vil have dækket.
Jeg har ikke bedt om at blive undersøgt. 

Noget andet er at jeg fornemmer, at det er rimeligt nemt i øjeblikket at få tilkendt førtidspension, da der ikke er stillinger nok til fleksjobbere. Hvad kan jeg eventuelt gøre for at få jobcentret til at forstå, at der ingen rimelighed er i dette, da jeg sagtens kan klare 15 timer ugentligt uden problemer.

Jobcentret mener at når jeg får 2/3 tilskud, er vi så langt nede at førtidspension skal overvejes. De gør mig dårligere end jeg er, og jeg bliver stresset så snart jeg ser et brev fra jobcentret. 
Jeg har tidligere selv søgt og fået jobs, men lige i tiden er det utroligt svært at få et fleksjob som akademiker, men det gør mig jo ikke pensionsberettiget.
Svar
Det fremgår af retssikkerhedslovens § 86 samt Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 709 af 3.7.2009, at kommunen, statsforvaltningen, Sikringsstyrelsen og Ankestyrelsen betaler nødvendige udgifter til lægeerklæringer, undersøgelser, behandlinger, transport og lignende, som myndigheden pålægger borgeren eller klageren, og som ikke afholdes efter anden lovgivning. Du har derfor ret til at få dækket disse omkostninger.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - kommenteret  

§ 86. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler om, hvem der skal betale udgifter til lægeerklæringer og transport m.v., som en myndighed pålægger en ansøger, når disse udgifter ikke kan betales efter anden lovgivning.
Bekendtgørelser
Retssikkerhed og administration på det sociale område (Socialmin. bek. nr. 709 af 3/7 2009, ændret ved bek. nr. 899 af 22/9 2009 og bek nr. 1330 af 15/12 2009).  

Jeg er ikke helt enig med dig i din opfattelse, at det er nemt at få tilkendt førtidspension. Kommunen skal behandle sag om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. En kommune træffer først agørelse om, at sagen overgår til behandling om førtidspension, når det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Reglerne fremgår af lov om social pension §§ 18 og 19:

Lov om social pension   

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger.

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af
1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført,
3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,
4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension.
Bekendtgørelser
Social pension (Førtidspension og folkepension) (Socialmin. bek. nr. 1438 af 13/12 2006, ændret ved bek. nr. 825 af 28/6 2010).
Beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsmarkedsst. bek. nr. 1402 af 13/12 2006). Vejledninger mv.
Lægers rolle i sager om førtidspension (Socialmin. skr. af 21/3 2003).
Beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne (Arbejdsmarkedsst. vejl. nr. 112 af 11/11 2002).
Førtidspensionsvejledning Pkt. 18-30 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/10 2002, ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007).
Fælleserklæring mellem den Almindelige Danske Lægeforening og Socialministeriet om lægers opgaver i forbindelse med myndighedernes behandling af aktiverings- og pensionssager (Socialmin. skr. af nov. 1998).
Lægers opgaver i pensionssager (Socialmin. skr. nr. 13 af 27/1 1998).