Gå til hovedindhold

Berettigelse

Spørgsmål
Jeg har søgt kommunen om hjælp til merudgifter efter §100 men har fået afslag.

Falck abonnement afviser de, da det ikke er et krav (jeg har dog haft behov for det 4 gange på et år).

Leje af minicrosser på ferier afviser de og henviser til, at jeg enten blot kan tage den med eller, hvis det er i udlandet (jeg har forældre i England), henviser de til at der ikke er lovgrundlag til at bevilge hjælpemidler i udlandet.

Mine øgede transportudgifter (og nogen gange også øgede udgifter til ophold) i forbindelse med ferier, kan der åbenbart heller ikke ydes hjælp til efter §100.

Økonomisk støtte til rengøringshjælp vil de heller ikke give. Her henviser de til hjemmeplejen, der dog heller ikke vil give noget, da jeg har en rask ægtefælle. Min ægtefælle er imidlertid ved at være overbebyrdet, da hun allerede, ud over sit fuldtidsarbejde, trækker det store læs herhjemme.

Hjælp til bil samt parkeringsplads har vi heller ikke kunne få.

Kan det være rigtigt at der er en paragraf til hjælp til dækning af ekstraudgifter, som det tilsyneladende er helt umuligt at få hjælp fra?

Med til det hele skal det måske lige siges, at min hustru ikke er høtlønnet

Svar
Jeg forstår godt din frustration. Kommunen er bundet af bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet:

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet

I medfør af § 2, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, fastsættes:

§ 1. Hjælp efter serviceloven er betinget af, at modtageren har lovligt ophold her i landet. Stk. 2. Under midlertidige ophold i udlandet bevares dog retten til hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 45, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 114 og 118 efter reglerne i bekendtgørelsen.

§ 2. Det er en betingelse for at bevare retten til hjælp i udlandet, at modtageren inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, samt at kommunen løbende kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes, jf. § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 3. Der kan ikke ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter efter servicelovens §§ 45 og 97 eller som merudgift efter servicelovens §§ 41 og 100 ved ledsagelse til udlandet, jf. dog § 4.

§ 4. I forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

§ 5. Varigheden af hjælp under det midlertidige ophold i udlandet i det enkelte tilfælde afhænger af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen. Stk. 2. Når modtageren deltager i aktiviteter, der er led i aktivering eller revalidering, jf. § 5, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, eller i en uddannelse i udlandet, der berettiger til statens uddannelsesstøtte i udlandet, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 349 af 20. april 2006 om statens uddannelsesstøtte, kan modtageren bevare hjælpen i hele perioden for disse aktiviteter.

Modtageren kan i disse tilfælde anvende tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 96 til ansættelse af hjælpere i udlandet. Hjælpen ydes under hensyn til lønniveauet i det pågældende land, dog maksimalt med det beløb, der ville blive ydet her i landet til dækning af det tilsvarende behov.

Hvis modtageren vælger at medbringe hjælpere, kan tilskud hertil ikke overstige det tilskud, der ville blive ydet her i landet til dækning af det tilsvarende behov, og der kan ikke ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter til hjælperen efter servicelovens § 96 eller som merudgift efter servicelovens § 100.

Stk. 3. Når modtageren har behov for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 109 af 21. februar 2006 om ret til sygehusbehandling og befordring m.v., eller behandlingstilbud, kurophold e.l., som er betalt af det offentlige, kan modtageren bevare hjælpen i hele perioden for den nødvendige lægebehandling.

Stk. 4. Retten til ansættelse til pasning af nærtstående efter servicelovens § 118 bevares, når den person, der har et pasningsbehov, har et midlertidigt ophold i udlandet. Personen, der har et pasningsbehov, jf. § 118, skal opfylde de betingelser, der er nævnt i § 2.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 868 af 15. august 2006 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet. 

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1128 af 13/11 2006.

Kommunen er også bundet af afgørelser fra Ankestyrelsen, herunder SM C-37-07 vedrørende Falckabonnement, hvoraf det fremgår, at udgift til Falckabonnement ikke er en udgift begrundet i en nedsat funktionsevne.

Jeg kan desværre derfor nok ikke komme med særlig optimistiske tilkendegivelser.

Jeg kan ikke ud af dit spørgsmål se om du stadig er på arbejdsmarkedet eller om du modtager pension. Jeg kan heller ikke se om du eventuelt har merudgifter til for eksempel befordring til behandlinger eller medicin.

Jeg vil anbefale dig, at orientere dig nærmere om dækning af merudgifter på Scleroseforeningens hjemmeside, se http://scleroseforeningen.dk/Livet-med-sclerose/Merudgifter-pga-handica….

Du har også mulighed for en mere konkret rådgivning ved kontakt til Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor. Navn og træffetid kan du finde på hjemmesiden.