Gå til hovedindhold

Beregning, inddragelse

Spørgsmål

Jeg er førtidspensionist efter 2003. Derudover er jeg enlig og får udbetalt tab af erhvervsevne, på ca. 250.000 kroner brutto om året, hvilket betyder at min offentlige førtidspension bliver reduceret.

Mit spørgsmål er: Hvis jeg starter op som selvstændig nogle timer om ugen, hvor mange timer/hvor meget må min indkomst være på, før min førtidspension helt bliver frataget, gjort hvilende eller lavet om til et fleksjob?

Jeg vil gerne beholde min førtidspension, da det jeg er ved at starte op som selvstændig, bare er en hobby.

Svar

Reglerne fremgår af lov om social pension samt vejledning nr. 105 af 23.10.2002.

Det fremgår af § 41, at du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for udbetaling af førtidspension. Du skal oplyse din indtægt til din kommune - det handler altså ikke om antal timer, men om hvor meget du tjener. Din pensionsudbetaling bliver reduceret med 30 % for hver krone du tjener. Det vil sige, at hvis du for eksempel tjener 10.000 kr. om året, reduceres din årlige pension med 3.000 kr. - altså 250 kr. pr. måned - Tallene er bruttobeløb.

En førtidspension kan frakendes, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at du vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Du skal altså gennem længere tid være i stand til at have en arbejdsindtægt, som svarer til, hvad normalt er muligt på arbejdsmarkedet.

Pensionen kan også gøres hvilende, hvilket betyder, at pensionen sættes i bero og såfremt det ikke er muligt fortsat at bevare indtægten, kan pensionsudbetalingen genoptages.

Hvis en førtidspensionist mod forventning er blevet i stand til at arbejde i større omfang end forudsat ved tilkendelsen af førtidspension og det gennem længere tid har vist, at arbejdsevnen er forbedret, skal kommunen tage sagen op og vurdere arbejdsevnen. Konkret betyder det, at kommunen skal udarbejde en helhedsvurdering (ressourceprofil), hvoraf det skal fremgå, hvilke specificerede arbejdsfunktioner, for eksempel i fleksjob, det er muligt for førtidspensionisten at udføre.

Hvordan det forholder sig i forhold til din anden pension, må bero på betingelserne i pensionsselskabet.

Jeg forstår, at du kun tænker på en mindre indtægt, og at der skulle derfor ikke være sandsynlighed for, at du kommer under reglerne om hvilende eller frakendt førtidspension.

Indtægtsregulering af førtidspensionen er du, under alle omstændigheder, omfattet af.

Du skal også være opmærksom på skatte- og momsregler og i givet fald rådføre dig herom hos SKAT.