Gå til hovedindhold

Beregning af ledighedsydelse

Spørgsmål
Ledighedsydelse og modregning af indtægter. Jeg er i risiko for at skulle modtage ledighedsydelse.

Modregnes løbende udbetalte pensioner pga invaliditet fra pensionskasser? Både jeg og arbejdsgiver har bidraget.
Hvor meget modregnes?
Kapitaliseres og modregnes LD indestående?
Kapitaliseres og modregnes ratepensioner?
Hvor meget modregnes?

Det skal bemærkes, at min A-kasse gerne vil udbetale understøttelse uden modregning.
Svar
Reglerne om beregning af ledighedsydelse fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1236 af 4.11.2010. Bekendtgørelsen trådte i kraft 15.11.2010.  

Fradrag for pensioner fremgår af § 9:

Pensioner mv.

§ 9. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog § 12.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet mv., medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Indtægter, der IKKE medfører fradrag fremgår af § 12: 

§ 12. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:
1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.
2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.
3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.
5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.
6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.
7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.
10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.
11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.
13) Underholdsbidrag.
14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.
15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).
16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.
17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven mv., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.

Vedr. beregning af arbejdsløshedsdagpenge fremgår af vejledning nr. 123 af 11.12.2009 til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. .:

Til § 8, stk. 1

Pensionsordninger

Løbende udbetalinger af arbejdsrelaterede pensionsordninger medfører fradrag. Fradraget sker, hvis pensionen er oprettet som led i tidligere ansættelsesforhold, og hvis det er normalt, at arbejdsgiveren helt eller delvist finansierer pensionen. Bestemmelsen gælder alle pensionsudbetalinger med løbende udbetalinger, herunder ratepensioner.

Årsagen til, at løbende, arbejdsrelaterede pensioner medfører fradrag, er, at pensionen anses for at træde i stedet for en tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis pensionsordningen følger af overenskomst eller anden kollektiv aftale, er ordningen af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager. Pensionsudbetalingen vil derfor medføre fradrag.

Reglen om fradrag gælder også for løbende udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandslignende pensioner. Reglen anvendes på den samlede pension. Dette gælder, selv om kun medlemmet har indbetalt hele pensionsbidraget over en kortere periode. Det kan f.eks. være fordi, medlemmet har været selvstændig erhvervsdrivende eller har haft et arbejdsforhold, der ikke indeholdt en pensionsordning. Er perioden af længere varighed, sker der kun fradrag for den del af pensionen, der vedrører perioden, hvor ordningen var et led i et ansættelsesforhold. Efter praksis skal en pensionsudbetaling, der vedrører en periode på mere end 2 år, hvor kun medlemmet har indbetalt bidrag, ikke medføre fradrag.

Fradraget for pensionsudbetalingerne beregnes ved hjælp af den omregningssats, som er gældende på udbetalingstidspunktet. Det fremgår af § 13, stk. 2, og § 15, stk. 2. Fradraget sker på grundlag af den samlede pensionsudbetaling, dvs. grundbeløb med eventuelle tillæg. Dog således at gruppelivstillæg ikke indgår i fradragsberegningen.

Hvis medlemmets pension medfører udbetalinger til andre end medlemmet selv, skal disse udbetalinger, jf. § 11, nr. 4, ikke medføre fradrag. Der kan f.eks. være tale om et børnepensionstillæg fra en tjenestemandspension.

Der skal ikke ske fradrag for privattegnede pensionsordninger, som ikke har forbindelse med et ansættelsesforhold. Det gælder også tilfælde, hvor en arbejdsgiver tilbageholder bidrag i den ansattes løn og indbetaler beløbet til den ansattes private pensionsordning. Dette kan f.eks. ske som en serviceordning fra arbejdsgiveren.

Reglerne for beregning af ledighedsydelse blev ved den nye bekendtgørelse harmoniseret med reglerne for beregning af arbejdsløshedsdagpenge.   

Den nævnte omregningssats udgør i 2011 205,52 kr. Der modregnes ikke krone for krone - derfor omregningssats, som divideres i summen for at beregne et timetal, der så fradrages. Det lyder sikkert lidt indviklet, men måske ville det være en ide for dig at kontakte din A-kasse, som kender reglerne og kan beregne ud fra dine tal.  

Som du oplyser forholdene om din private pension, må jeg opfatte den som værende omfattet af § 12. Det vil selvfølgelig bero på en konkret vurdering fra kommunens side, og du vil under alle omstændigheder have en klagemulighed, såfremt kommunen opfatter det på anden måde end dig.