Gå til hovedindhold

Beregning af ledighedsydelse

Spørgsmål

Jeg har læst et af dine tidligere svar inde på hjemmesiden, nemlig "modregning af pensionsindtægter i ledighedsydelse", fra d. 2/6/2005.

Her lyder spørgsmålet: "Jeg er lige blevet visiteret til fleksjob, og gennem mit arbejde har jeg forsikring for erhvervsevnetab. Forsikringen har godkendt at udbetale erstatning hver måned. Da det ikke er sikkert, at min arbejdsgiver kan lave et fleksjob til mig, vil jeg gerne vide, om forsikringen bliver modregnet i den ydelse, jeg vil få fra kommunen. Kommunen har ikke kunnet besvare dette spørgsmål".

Dit svar lyder: "Reglerne om beregning af ledighedsydelse fremgår af bekendtgørelse nr. 522 af 7.6.2001. Forholdet omkring pensionsudbetalinger er nævnt i bekendtgørelsens § 9 "Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen". Der er også udsendt en afgørelse fra Ankestyrelsen SM A-32-02 om samme problematik. Så desværre - din udbetaling vil blive modregnet i ledighedsydelsen".

Jeg skriver til dig, da jeg nu er i samme situation. Imidlertid er jeg i tvivl om, om det du skriver er helt korrekt i forhold til min situation.

Der er ikke, i min situation, tale om en pension, men derimod om en løbende erstatningsudbetaling som følge af erhvervsevnetab. Ellers er det samme problemstilling.

I lov om aktiv socialpolitik §14, stk.3 står der jo netop at erstatning for erhvervsevnetab ikke medfører fradrag. Derfor er det vel vigtigt at skelne mellem, om der er tale om en pension eller en erstatning.

Mit spørgsmål lyder: Er du ikke rar at bekræfte for mig, at jeg læser reglerne rigtigt, når jeg på baggrund af dette ikke mener at min løbende erhvervsevnetabserstatning skal fradrages i min ledighedsydelse?

Svar

Du henviser til aktivlovens § 14, du skal imidlertid være opmærksom på, at afsnittet her omhandler regler for kontanthjælp.

Med hensyn til beregning af ledighedsydelse fremgår de nærmere regler i kap. 7 i aktivloven og bekendtgørelse nr. 522 af 7/6 2001. Indtægter, der ikke medfører fradrag, fremgår af bekendtgørelsens § 12 jf. nedenstående:

Indtægter, der ikke medfører fradrag - § 12. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.

2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.

3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

4) Pension efter ægtefælle eller samlever.

5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

6) Krigserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

8) Invaliditetsydelse samt efterlevelsespension efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.

10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.

11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.

13) Underholdsbidrag.

§ 13. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgne-helligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.